Zwierzyniec gastronomija

Droðîbas plâksnes sauc arî par droðîbas galviòu vai diafragmu. Pieteikðanâs veids ir atbildçt uz jautâjumu, kas ir lçts droðîba.

Droðîbas plâkðòu mçríis ir pârvietot pârspiedienu uz pareizo vietu, kas plûst lîdz bojâjuma beigâm. Ierîces var patçrçt citâdi. Tie atðíiras atkarîbâ no uzstâdîðanas veida un vidçja. Tie var rçíinâties ar jaunâm formâm, daþâda veida tehnoloìiskajiem risinâjumiem, kas tika izmantoti raþoðanas lîmenî. Tos var arî pagatavot no citiem materiâliem.

Pçdçjo reizi tiek òemts vçrâ plaisu disku princips, ka darba vide âtri tiek noòemta no apdroðinâtâs ierîces caur tukðu ðíçrsgriezumu, kas tika izveidots, lai izjauktu mainâmo plâksni.

Droðîbas plâksnes var pielâgot iekârtas vai trauka tipam. Tie tiek raþoti kopâ ar klienta prasîbâm. Slavenâkâs ir flîzes, kas veido rûpnîcas spriegumu. Ja spiediens, piemçram, tvertnç sasniedz bîstamu augstumu, flîze saplîst. Pateicoties tam, neveiksmes risks ir daudz mazâks.

Lâzera ieliktòi ir atbildîgi par pârdoðanu, izmantojot lâzeru tehnoloìiju.

Ir ïoti lçti izmantot droðîbas plâksnes sajaukðanâ ar droðîbas vârstiem. Ðâdâ programmâ plâksne ir paredzçta vârsta aizsardzîbai pret koroziju, netîrumiem vai bojâjumiem, kas palielinâs laika apstâkïu beigâs.

Visiem vienkârðiem un vârstiem jâatbilst stingriem droðîbas noteikumiem, ko nosaka likums.