Viioaina matu kopdana

Mana brâïameita mîl jautri pavadît matus, parasti to var pârvilkt, íemmçt un radît. Tikai uzsûcas, ka, lai padarîtu visu izskatu perfektu, vienu pîti var uzlabot piecas reizes, katru reizi domâjot ar matu priekðgala priekðmetu vai saspieþot to. Viòð augstu vçrtç skolas darbu un koncentrçjas uz tiem. Viòas pçdçjais radîjums, Princess Joker, bija arî jautri, un viòai bija jâbût perfektai frizûrai un kleitai. Sâkumâ mana mâte izspieda íekaru siksnas ar lokiem. Pçc brîþa ðî burvîgâ meitene teica nç, nç, un vçl ne reizi. Labâk bûs gaidît dzîvokïos .... jâ tas sâkâs. Pusstunda vadîba un to ieklâðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ laba karaliene. Un, kad viòa iet ar sabojâtâm meitençm, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Viòð ar pçdçjo neuzskatîja, ka aptuveni divas stundas bija pagâjuðas no veidoðanas sâkuma. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja redzçjumu, savukârt savâ runâ tas bija mazâk "nieeee, man nepatîk, es neko neatceros kâ princese, kas ir viòas pakïautîbâ". Viòa jautâja sev jaunu frizûru, sakârtoja matus piepildîtas kokas formâ. Par laimi, kâ jau iepriekð rakstîju, mçs jau varam samazinât savus matus, lai tas viss noritçtu ïoti âtri. Viòa mâte manâ pusç arî tika uzcelta daþu minûðu laikâ.

Goji creamGoji cream - Modernais komplekss, kas izlīdzina grumbas!

Ko jûs ieteiktu matadatas?