Vienreizcjs maksajums un pardodana tiedsaistc

Neapðaubâmi, tas pats lielâks uzòçmçju pasâkums raksta izsolç, kas notiek pa pastu, kas notiek internetâ. Tas ir pârsteidzoði, turklât mçs tçrçjam 21. gadsimtâ, un tîkla klâsts ir liels. Pateicoties tam, uzlabojas arî komerciâlo iespçju klâsts. Kad ðajâ situâcijâ informâcija tiek nodota vienkârðai dârgumu mâjai - uzòçmçjam? Kas ir pienâkums piegâdât kvîti? Visbeidzot: kâ kases aparâts izskatâs iepriekð minçtajâ kontekstâ? & nbsp; Padomâjiet par ðiem notikumiem un atveriet svarîgâkos faktus par "tieðsaistes kases veikalu".

Noteikumu maiòa, kas tâdçï bija 2015. gadâ, prasîja daudziem poïu uzòçmçjiem ieviest kases aparâtus kâ daïu no individuâlâ darba. Jâatzîmç, ka klubâ ar tâ dçvçto pasta pasûtîjumu pârdoðanu likumdevçjs saglabâja un ðiem uzòçmçjiem pamatu izòemðanai no kases aparâta, kas dod labu risinâjumu. Tomçr, neskatoties uz ðo risinâjumu, jâatceras, ka noteikumi, piemçram, tâ sauktie preèu piegâdçm, uz kurâm neattiecas atbrîvojums.

Princess HairPrincess Hair - Uzlabojiet matu stāvokli!

Pârvietosimies uz Finanðu ministra pçdçjo regulçjumu, labi 2014. gada 4. novembrî. Bûtîbâ atbrîvojumi no darbietilpîgâ uzdevuma sistemâtiski glabât ierakstus, izmantojot kases aparâtus, neaizstâtu apgrozîjuma robeþu, ko veicât, lai iegûtu fiskâlos lîdzekïus. Lîdz ar to Finanðu ministrija neatcçla pienâkumu izmantot nodokïu kases aparâtus katram nodokïu maksâtâjam, ko pârdod tikai, saglabâjot internetu (un bieþi vien populâras tirdzniecîbas platformas vienâ tîklâ. Patieðâm, lai izmantotu iepriekðminçtajâ internetâ veikto fotogrâfiju, ieteicams ievçrot atbilstoðos nosacîjumus, un stils ir viens no noteikumiem, kas ir vçrts apmeklçt.

Tomçr, ja atkâpðanâs no kases aparâta pârdoðanas, izmantojot internetu, visticamâk, nav atbilstîga? Pârdodot daþâda veida foto, telekomunikâciju, televîzijas un radio iekârtas. Risinâjums nav pieejams un pârdodot smarþas. Darîjumos, kas tieði saistîti ar ðâdiem priekðmetiem, uzòçmçjam nekavçjoties jâizsniedz kvîts. Tâ kâ ir nepiecieðams izsniegt kvîti, ir nepiecieðams arî kases aparâts. Tieðsaistes veikals un kases aparâts - tâ kâ priekðmets - var bût sareþìîts un diezgan sareþìîts, tâpçc tas attiecas ne tikai uz daþiem uzòçmçjiem, kuri pârsteidza ðîs izmaiòas.