Vides aizsardziba eiropas savieniba

Onycosolve

Rûpnieciskâs darbîbas uzticîbas un kontroles jautâjumi galvenokârt ir saistîti ar vides aizsardzîbu. Mçìinâsim parâdît, kâ ES ir normalizçjusi noteikumus apvienojumâ ar rûpniecisko droðîbu, pamatojoties uz gadîjumu izpçti - & nbsp; atex gadîjumu izpçte.

Sakarâ ar to, ka ievçrojama grupa maðînu un kluso iekârtu ir paredzçta darbam ar akmeòogïu raktuvçm, kurâs pastâv metâna un ogïu putekïu sprâdziena risks, îpaðajâ direktîvâ ir aplûkota Direktîva 94/9 / EK, kas attiecas tikai uz pçdçjo. draudi.

1994. gada martâ Eiropas Parlaments un Padome pieòçma tâ saukto jauns risinâjums 94/9 / EC attiecîbâ uz dalîbvalstu tiesîbu aktu regulçðanu attiecîbâ uz ierîcçm un aizsardzîbas sistçmâm, kas tiek pieðíirtas zemei iespçjamâ sprâdziena riska atmosfçrâ, ko sauc par atex direktîvu. & nbsp; & nbsp; îstenojot Romas Lîguma 100.a panta noteikumus, kas ir ðî lçmuma galvenais mçríis. ieteikums ir nodroðinât vienmçrîgu preèu plûsmu, kas nodroðina lielu aizsardzîbu pret sprâdzieniem. Tomçr ðis princips nebija galvenais solis no sprâdziena aizsardzîbas saskaòoðanas sadalîjuma Eiropas grupâ. Gandrîz divdesmit gadus ikvienam bûtu jâpielâgojas vairâkiem tâ sauktajiem principiem vecâ pieeja brîvai preèu tirdzniecîbai ðodien atzîta ATEX principâ.

Direktîva 94/9 / EK tika iekïauta 2003. gada 1. jûlija darbîbâ, aizstâjot vecâs pieejas direktîvas 76/117 / EEK un 79/196 / EEK attiecîbâ uz elektrisko aprîkojumu, kas paredzçts mçríim tâdos attâlumos, kas ir pakïauti eksplozijas riskam. Direktîva 82/130 / EEK, kas aizòem elektrisko datu aprîkojumu izmantoðanai potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç gâzes raktuvçs. Procedûras piekriðanas novçrtçðanai, pamatojoties uz veco pieeju, bija saistîtas tikai ar elektriskajiem instrumentiem, kas vajadzîgi, lai izpildîtu visas precîzi noteiktâs droðîbas prasîbas. Pçtîjumi râda, ka elektriskie trauki ir aizdegðanâs avots, bet panâkumu vidû. Lîgumâ ar paðreizçjo lîgumu vienîgâ riska pieeja, kas balstîta uz veco pieeju, nav pietiekama, lai sasniegtu maksimâlo aizsardzîbas lîmeni, ko reklamç Romas Lîguma 100.a noteikums.