Veselibas un drodibas apmaciba h m

Visbieþâk sastopamais nelaimes gadîjumu cçlonis ir veselîbas un droðîbas noteikumu neievçroðana un pârmçrîga steigas rakstîðana darbâ. Bieþa cilvçku veselîbas un droðîbas apmâcîba novçrð daudz nepatîkamu sajûtu, jo tas ir katrs îpaðnieks. Nozîmîga ir vairâk piemçrotu ierîèu un rîku izmantoðana uzticîbas un uzturçðanas riska jomâs.

Ex ierîces ir priekðmeti par papildu maríçjumu aizsardzîbai pret sprâdzienu, ko izmanto ierîcçm un aizsardzîbas metodçm papildus to îpaðîbâm un sastâvdaïâm. Ierîces ar pçdçjo termiòu ir îpaði derîgas kalnraèu lokâ, degvielas uzpildes stacijas izplatîtâjs, daþâdu rûpnîcu darbinieks un ugunsdzçsçju brigâde. Ir svarîgi, lai personas, kas staigâ sprâdzienbîstamîbas zonâ, izmantotu ðim nolûkam paredzçtas ierîces. Ðo instrumentu standarti radâs, ievieðot mûsu ATEKS direktîvu, kas ir "jaunâ risinâjuma" direktîva, kas nosaka prasîbas raþotâjiem, lai novçrstu iespçjamos riskus produktam pirms to iesniegðanas pârdoðanai.Izmantojot sliktas ierîces, lçti Âzijas uzòçmumu aizvietotâji ir veselîbas un droðîbas standartu pârkâpums. Tikai trauki, kas atbilst standartam PN-EN 60079 un PN-EN 13463, un to atvasinâjumi atbilst aizsardzîbas prasîbâm.Ierîcçm ir daudz temperatûras klases, un katra no tâm ir atkarîga no daþu vielu aizdegðanâs vai kausçðanas. Klases ir vienâdas: T1 - 450 ° C, T2 - 350 ° C, T3 - 200 ° C, T4 - 135 °, CT5 - 100 °, CT6 - 85 ° C. Tie bieþi ir saistîti ar ogïu putekïu aizdegðanos - 150 ° C, kuru darbarîki ir lîdz temperatûras kategorijai T4. Augstâkâ temperatûra 450 ° C tiek dota ierîcçm, kurâs izslçdz naudas sodu (piemçram, aizzîmogojot vai ventilçjot, ar nosacîjumu, ka ierîces maríçjumâ tiks dota svarîga maksimâlâ virsmas temperatûra. Atcerieties, ka ogïu putekïi ir arî kvçpi, tâpçc vienmçr izmantojiet veselîbas un droðîbas noteikumus.