Veselibas un darba drodibas uzlabodana

Comarch XL programmai ir tâda pati modulârâ programma, kas sagatavota biznesa vadîbai. Programma ir ïoti atpazîstama Polijâ. Ir arî 5000 uzòçmumi no attâlâm nozarçm. Programmatûra izmanto nepârtrauktas paplaðinâðanas un modifikâcijas piedâvâjumus. Moduïu struktûras dçï sistçma ir praktiski neierobeþotas attîstîbas iespçjas.

Paðlaik pieejamie moduïi ietver ðâdas darbîbas jomas: raþoðana, tirdzniecîba un izplatîðana, noliktavas pârvaldîba, finanses un grâmatvedîba, analîze un ziòojumi, procesi, mobilais darbs, apkope un remonts, personâls un algas, e-komercija, EDI un datu droðîba.Programma darbojâs labi Polijas un ârvalstu uzòçmumu spçkos. Pateicoties ðî projekta izmantoðanai, daudziem uzòçmumiem ir lielâka efektivitâte, vienlaikus samazinot izmaksas. Comarch sistçma ir perspektîva. Pateicoties panâkumiem, programma turpina attîstîties un modernizçties, un tiek organizçti jauni risinâjumi. Pastâvîgâ idejas darba un tajâ izmantoto risinâjumu pilnveidoðana ïauj sagaidît pastâvîgu efektivitâtes un komunikâcijas pieaugumu cieðâ uzòçmumâ.Sistçma pirms pirkðanas var tikt pielâgota Polijas uzòçmumam, tâs darbîbas specifikai un formâm. Mçs tikai iegûstam nepiecieðamâs sastâvdaïas un, ja nepiecieðams, paplaðinâm.Programma ir ïoti noderîga apstrâdç, jûs varat izmantot arî ïoti labu apmâcîbu, kas izskaidro programmas darbîbu no saskarnes sienas, kâ arî ïoti vienkârðâ veidâ apraksta iesaistîðanâs filozofiju un visas programmas formu.Comarch XL nav viss IT reìionâ, kas atòem lielus uzòçmumus, cilvçkiem ir plânots veikt un apmainîties ar informâciju. Programmas izstrâdâtâju plaðâ pieredze nodroðina mums uzticamîbas uzticçðanos, arî mûsu palîdzîbu, problçmu risinâðanas, sadalîjumu, paplaðinâðanas un modifikâcijas jomâ, un tâ ir laba izvçle jebkuram uzòçmumam, kas vçlas gût panâkumus, vai paðlaik to atïauj un pieprasa palikt augðâ.