Uzdevumu parvaldnieks tikai ar ikonam

Mûsdienu ekonomika vadîtâjiem izvirza ïoti augstas prasîbas. No vienas puses, uzòçmumu valdes sagaida rezultâtus, daþkârt ïoti augstus un daþreiz pat nereâlus. No citas sociâli atbildîgas uzòçmçjdarbîbas principa tâs uzliek çtiskas uzvedîbas pienâkumu un morâli apðaubâmu uzvedîbu.

Joprojâm pastâv cilvçka dimensija. Vadîtâjam, kura problçma ir vadît tirdzniecîbas tîklu, ir jâdomâ par darbiniekiem beigâs, ja tas ir papildus. Nepârtraukta neapmierinâto darbinieku rotâcija nepalîdz uzòçmçjdarbîbas uzdevumu veikðanâ, kas ir pietiekams, lai nâkotnç kavçtu turpmâku pieòemðanu darbâ.

Mûsdienîgas sistçmas, kas atbalsta uzòçmçjdarbîbas vadîbu, ir liels atvieglojums ðâdâ situâcijâ. Dati, ko viòi dara un maina, ievçrojami paâtrina lçmumu pieòemðanas procesus. Piemçram, tos var izmantot, lai ierakstîtu brîvdienas. Atvaïinâjuma pieprasîjumu un prombûtnes digitâlâ apstrâde paðreizçjâ veidâ liecina par personisko stâvokli. Pateicoties tam, sieviete, kuras mçríis ir vadît pârdoðanas tîklu, vienmçr zina, cik daudz sievieðu ir spçkâ grâmatâ un cik cilvçku plâno prombûtni.

Tomçr mûsdienu erp programmatûra ir ne tikai ieraksta trûkums. Saglabâjot finanðu iespçjas, tâs ievçrojami paâtrina grâmatvedîbas nodaïu darbu. Pateicoties tam, nosaukums tiek sistemâtiski atjauninâts ar nodokïu dokumentâciju, ir arî viegli noteikt iespçjamo ietekmi un izmaksu daïu radîtajos ienâkumos. Ðîs metodes var arî apstrâdât pârdoðanas datus un lçnâm par to domât, sniedzot detalizçtu informâciju. No viòiem uzzinâsim, ka kâ pierâdîjums, klientu intereðu pîía parâdîðanâs nâk no piektdienas pçcpusdienâm, savukârt otrdien no rîtiem tas ir mazs. Pateicoties tam, mçs varam pareizi plânot grafiku darbiniekiem un nodroðinât pilnîgu nodoðanu bîstamâkajâs stundâs. Mçs varam arî ieviest interesantus akcijas, lai piesaistîtu lietotâjus miruðos lîmeòos.Tas viss ir viena lieta - tas paaugstina pârdoðanas lîmeni augstâkâ lîmenî, palîdz sasniegt labâkus produktus ar mazâkiem resursiem. Neatkarîgi no tâ, vai menedþeris ir pietiekami labs noskaòojums un veselîgas zinâðanas, lai to izdarîtu pats, vai izmantot modernu programmatûru.