Universals griezcjs

Kâposti pieder pie daþiem visizplatîtâkajiem dârzeòiem. Tam ir vairâkas uzturvçrtîbas un nostiprina íermeni, piemçram, B vitamîni, C vitamîns, A, E, K., kâ arî kalcijs, kâlija, magnija un folijskâbe. Tâpçc ir vçrts papildinât kâpostu sasmalcinâðanu, kas atvieglos çdienu gatavoðanu. Kâpostu griezçjs nelielâ veidâ iegâdâsies kâpostus, kas tiks izmantoti, lai radîtu cita veida salâtus un salâtus, kâ arî karstus çdienus.

Gatavojot lielu kâpostu saturu skâbinâðanai, ir nepiecieðams kâpostu griezçjs. Mizoti un sasmalcinâti kâposti tiek sakârtoti ruïïos piemçrotâ traukâ, piemçram, mucâ. Tâs atseviðíâs daïas ir slâòotas ar sasmalcinâtiem burkâniem, pârkaisa ar sâli, kâ arî pievieno lauru lapas un smarþîgos piparus. Ðâdâ veidâ sakârtotais sasmalcinâtais kâposti, kas piestiprinâts un piekrauts priekðâ, ir fermentçts un paskâbinâts. Pçc paskâbinâðanas galvenâ sastâvdaïa ir bigos, kâpostu zupas un salâti. Szatkownica & nbsp; labi darbojas draudzes birojos, restorânos vai mazâs iekârtâs mâjas laukos, kur katru dienu mums ir iespçja sagriezt pareizâs kâpostu devas tûlîtçjai lietoðanai. Kâposti ir dârzeòi, kas darbojas daudzu veselîbas traucçjumu dçï. Lieta var bût, tâ novçrð ançmiju, palielina íermeòa vispârçjo imunitâti, ârstç locîtavu slimîbas, novçrð pietûkumu. Turklât tas nodroðina estçtisku skatîjumu uz matiem, nagiem un âdu. Nesenie pçtîjumi ir radîjuði faktu, ka kâpostiem ir îpaðums, kas novçrð reproduktîvo orgânu vçþa attîstîbu, kâ arî to paðu gan cilvçkam, gan cilvçkam. Kâpostu sulai ir îpaðas îpaðîbas, kas ne tikai stiprina íermeni, bet arî uzlabo apetîti. Tomçr jâatzîst, ka ne visi var çst ðo dârzeòu. Viòi nezina tâs lomas, kas cînâs ar slimîbâm, kas nepanes skarbos çdienus. & nbsp; Lielai daïai iedzîvotâju kâpostu salâti var motivçt kâpostu iepazît ar konkrçtâku pasâkumu mâjas izvçlnei. Ïoti maz ticams, ka ir augïi ar zemu kaloriju saturu.