Udens separators

Nosakot rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ðâdu putekïu savâcçju ir vairâki veidi. Pirmâ veida putekïu savâcçji ir nosçdinâðanas kameras. Ir smaguma putekïu savâcçji. Ðîs daïiòas, kas iespieþas korpusu ðâda uztvçrçju izmantoðana, ar gravitâcijas izlietne uz leju no individuâlo uztvçrçju izmantoðana, un attîrîto gâzi, kas ir vâjâka viegli izdalâs augðçjo daïu tâdâ mitro elektrostatisko uztvçrçju izmantoðana. Svarîga ðî putekïu savâcçja standarta iezîme ir karstu putekïu atsûkðanas iespçja.

Cits ekonomisko putekïu savâcçju veids ir inerces putekïu savâcçji. Viòi apgalvo, ka ðâdas organizâcijas ir lietderîgi izmantot un vienkârðot bûvniecîbu. Jums vienmçr jâdomâ par to, ka to efektivitâte nav bîstama. Tâtad lielâkajos raþoðanas veikalos tie nedarbojas.Filtrçðana ir vçl viena metode. Galîgâ stratçìija nosaka filtru putekïu savâcçjus, ka piesâròoto gâzi audzç piemçroti audumi. Ðajâ ieteikumâ piesâròojums ir uz auduma, un attîrîta gâze turpinâs. Ðâdiem putekïu savâcçjiem raksturîga ïoti sareþìîta efektivitâte. Tâpçc viòi pulcçjas lielâkos raþoðanas uzòçmumos.Ir vçrts rûpçties par to, ka rûpnieciska putekïu ieguve tiek norâdîta jebkurâ darbavietâ, kurâ tiek pârraidîti daþi gaisa piesâròotâji. Tomçr ir vçrts rûpçties par to, ka ðâdi ekonomiskie putekïu savâcçji ir ârkârtîgi lieli, un mums vajadzçtu pielâgot savu putekïu savâcçju par mâjâs veiktâ darba garðu. Tâtad lasîsim par ðâdu putekïu savâcçju pareiziem parametriem, lai beidzot varçtu izlemt, cik daudz par to lemt. Putekïu savâcçju veidi galvenokârt atðíiras no tîrîðanas efektivitâtes. Tâdçï ðie putekïu savâcçji, kas ir mazliet svarîgâk, noteikti bûs daudz efektîvâki. Svarîgi ir arî uzòçmuma rûpnieciskie putekïu savâcçji. Ir vçrts pierâdît, ka uzòçmumi, kas var veikt labas atsauksmes. Ðajâ izveidojot ar garantiju, mçs neveiksimies pie rûpnieciskâ putekïu savâcçja, ko esam iegâdâjuðies.