Tehniska izglitiba ko tas nozimc

Starptautiskajai sadarbîbai starp daþâdâm uzòçmçjdarbîbas nozarçm ir jâievçro vienoti standarti, kuru pareiza izpratne ir noderîga, lai ievçrotu piemçrojamos likumus. Lai uzlabotu citu uzòçmçju gribas koordinâciju un atbalstu saziòai, eksperti jaunâs lietâs ir dokumentu tehniskie tulkojumi, kas nepiecieðami apspriestajâs procedûrâs.

Nepietiek tikai ar valodu mâcîðanosTehniskie tulkojumi ir tulkojuma veids, kas papildus valodas zinâðanâm prasa arî tehnisko tulkotâju zonâ, kurai piemçro îpaðu tekstu. Minçtâ specializâcija ir obligâta, lai tulkot dokumentus, kas ir plaði pieejami nozares zinâtniskajâ vai tehniskajâ terminoloìijâ. Tâpçc tehniskâ tulkojuma sagatavoðana ir darbs, ko pasûtîjuði valodu inþenieri vai pçtnieki, kas ir labi valodu prasmes.

Tehniskâ dokumentâcija

avots:Dokumenti, uz kuriem attiecas tehniskâ tulkoðana, ietver: lîgumiem, specifikâcijâm, programmâm, rokasgrâmatâm, katalogiem un standartiem. Ir nepiecieðams, lai bûtu labs iespaids uz darba uzvedîbu, kas prasa zinâðanu iegûðanu, proti, par raþoðanu, rûpniecîbu, mehâniku, datorzinâtnçm vai elektroniku. Bieþi pirms pieejas tehniskajam tulkojumam dokumentu saturs tiek analizçts ar klientu, lai uzlabotu profesionâlo terminoloìiju un nozares vârdu krâjumu. Konsultâcijas tiek izmantotas, lai standartizçtu dokumenta leksiku attiecîbâ uz uzòçmuma izmantoto specializçto vârdu resursiem. Profesionâïi arî iesaka, lai konkrçtajâ valodâ tulkotie tehniskie tulkojumi tiktu nodoti arî dzimtâ valoda, lai pârbaudîtu konkrçtu dialektu, lai pilnîbâ pârliecinâtos par mûsu tulkojuma skaidrîbu un saskaòotîbu.