Supernovas spradzieni

Bezdarbnieki, kas uzòemti darba birojos, var gaidît 40 000. subsîdijas, ja tâs nolemj uzsâkt uzòçmçjdarbîbu. Metode nav pârâk sareþìîta un finansçjuma apjoms veicina risku uzòemðanos.

Tomçr, lai darbs sâktu panâkt vçlamo efektu, tas bûtu jâsagatavo ïoti labi. Izvçloties nozari, sagatavojot biznesa plânu, jâòem vçrâ visi publiskie un juridiskie pienâkumi un papildu ierobeþojumi, kas izriet no nodokïu rçíiniem.

Reìistrçjoties ir nepiecieðams precîzi norâdît veicamâ uzòçmuma veidu, nodokïu veidu un reìistrçties ZUS. Ar tiesîbâm maksât piemaksas par preferenciâliem nosacîjumiem, ZUA tekstâ ierakstiet simbolu 05700. Zemâkas sociâlâs apdroðinâðanas iemaksas var izmaksât 24 mçneðus.

Kases aparâta uzstâdîðanas laiku noteiks saimnieciskâ darba veids, ko spçlç fizisko personu darbs. Atseviðíos gadîjumos kases aparâts jâinstalç pirms pirmâs pârdoðanas tajos, kas atrodas visstingrâkajâ laikâ, un daþâdos gadîjumos pçc tam, kad ir izpildîts norâdîtais apgrozîjums. Un pirms jums ir jâmeklç laba ierîce, Krakovas kases aparâti piedâvâ plaðu fiskâlo ierîèu klâstu, kas pielâgots izvçlçtajâm nozarçm.

Kases aparâta reìistrâcija notiek divos posmos. Pirmkârt, lûdzu, informçjiet kompetento nodokïu iestâdi par nodomu uzstâdît fiskâlo - ðis termiòð nav paredzçts, tâpçc paziòojumu var iesniegt nosaukumâ pat dienu pirms uzstâdîðanas. Pçc tam 7 dienu laikâ pçc uzstâdîðanas informçjiet biroju, ka kase ir uzstâdîta. Ja kases aparâts tika uzstâdîts savlaicîgi, birojam tika iesniegti piemçroti materiâli, jûs varat pieteikties pirkuma izdevumu atmaksai PLN 700 apmçrâ, bet ne vairâk kâ 90% no naudas vçrtîbas.

Vçl viens svarîgs lçmums attiecas uz PVN. Atseviðíos gadîjumos ir vçrts pieminçt kâ PVN nodokïa maksâtâju, daþkârt ir nepiecieðams atlikt vismaz lîdz noteiktam apgrozîjumam - ti, PLN 150 000. Daþâs nozarçs, piemçram, tirdzniecîbâ ar kurinâmo vai dârgmetâliem, nav iespçjams izmantot ðo fotogrâfiju, tâpçc ir nepiecieðams pierakstîties PVN-R papîra formâtâ no uzòçmuma reìistrâcijas dienas.