Subsidija individuala uzocmuma attistibai

Visu Polijas tirgus analîtiíu un augstâko vadîtâju darbinieki domâ par to, kâ uzlabot savus uzòçmumus, lai viòi varçtu cînîties ar saviem Rietumu kolçìiem. Nekas noteikti nenozîmç, lai rastu labvçlîgu risinâjumu ðim jautâjumam. Polijas uzòçmumi un organizâcijas katru gadu zaudç lielas naudas summas sakarâ ar turpmâkiem zaudçtajiem piedâvâjumiem par daudziem ieguldîjumiem.

Ja ðo tendenci varçtu mainît, mçs bûtu cerçjuði saòemt naudu, kas tai dotu stimulu attîstîties vienreiz Polijas ekonomikâ. Tikmçr ðos piedâvâjumus parasti veic Rietumu uzòçmumi. Poïi zaudç finansiâlus zaudçjumus no paðreizçjâ termiòa, piemçram, investçjot programmâs, kuras, cerams, vçlâk neizdosies realizçt.Domâjams, solis, lai sâktu darbu, ir aizstâvçt tâ saukto. integrçta vadîbas sistçma. Ðodien daudzu iestâþu spçks nav uzmanîgs viena cilvçka un visu komiteju vai apvienîbu rokâs. Ðîs ârkârtas pagarinâjuma ietekme ir lçmumu pieòemðanas process. Bieþi vien lçmumi tiek pieòemti tajâ brîdî, kad tas neapðaubâmi ir pçdçjo reizi par vçlu.Ir problçma, un Polijas valdîba, ko viòð ierosina rûpîgi uzraudzît. Viòð runâ par speciâlas komitejas izveidi, kas nodarbotos ar tiesîbu analîzi, lai novçrstu nevajadzîgu birokrâtiju, kas notiek efektîva lçmumu pieòemðanas procesâ.Polijâ ir vissvarîgâkais ierçdòu skaits Eiropas organizâcijâ, kas dodas uz pilsoòiem. Ðajâ gadîjumâ mums vajadzçtu òemt no Vâcijas paraugu, kas pirms pieciem gadiem pieòçma virkni likumu, kas paredzçti, lai apkarotu nevajadzîgu birokrâtiju. Pateicoties mazâk amatpersonu skaitam, valsts sâka ietaupît. Tas ir pat tâpçc, ka viòiem nav jâmaksâ ikmçneða algas. Un cilvçki - îpaði skaistâkâ, valsts lîmenî - nopelna daudz.Lîdz pat ðai dienai daþi no viòiem ir veltîti Vâcijas valstij par izmaksâto atlaiðanas pabalstu apmçru, kas viòu stâvoklis bija pârâk zems.