Spcles par uzocmuma vadidanu

Uzòçmuma vadîðana ir garð uzdevumu saraksts. Labs biznesa plâns un finansiâls fons, tâpçc ne viss, nâkotnes uzòçmçjam ir jâveic arî daudzas formalitâtes, pat Nodokïu kasç.

Ja vçlaties pârdot produktus vai sniegt pakalpojumus fiziskâm personâm, mçríis joprojâm ir saòemt postnet revo fiskâlo summu. Tâ darbojas mazos veikalos, lielos lielveikalos, bet ðajos frizieros, ârstos vai skaistumkopðanas salonos.

Viòam vajadzçtu bût tâdam paðam pirkumam kases aparâta posnet revo & nbsp; tas ir tikai sâkums. Svarîgs un nepiecieðams process ir iesniegt kases aparâtu Nodokïu pârvaldei. Viòð paòem to trîs posmos.

Sâkotnçjâ posmâ Birojs bûtu jâinformç par kases aparâtu skaitu, kâ arî par viòu uztveres sajûtu (precîzu adresi. Ðâdas iespçjas - rakstiski - ir nepiecieðamas, lai cilvçki varçtu veikt uzskaiti. Ir vçrts pieminçt, ka, veiksmîgi turot tikai vienu kases aparâtu, ðo posmu var izlaist.

Tajâ brîdî, ja mçs jau risinâm Biroja datus, mçs varam sâkt naudas lîdzekïu uzkrâðanu. Ir svarîgi, lai ðis process notiktu tikai dienesta darbinieka klâtbûtnç. Ko tas rçíina? Sakot brîdi, lai sâktu ierakstît rotâciju un darbinât ierîces atmiòu. Bez ðî perioda fiskâlâ kase zemâ lîmenî nav pietiekami, lai pienâcîgi veiktu mûsu darbîbas.

Treðais - pçdçjais posms ir oficiâla kases aparâta iesniegðana Nodokïu kasç. Vispirms jums ir jâaizpilda divdaïîga izdrukâðana un jâsakârto tâ çrtâ sadaïâ. Tikai tâdâ apjomâ, ka mçs varam likumîgi reìistrçt apgrozîjumu.

Visu soïu un formalitâðu aizpildîðana ir tâda pati, bet regulâri jâpârbauda kases aparâts. Uzòçmçja pienâkums ir ierîces tehniskâ pârbaude ne retâk kâ reizi divos gados. Daudzi kases aparâti - automâtiski - informç un atgâdina uzòçmçjam par nâkamâ pârskata datumu, par kuru pakalpojumu uzòçmumi uzliek ierîcei uzlîmes ar brîdi. Ðâdi atgâdinâjumi - pretçji ðíietamîbai - ir ïoti vçrtîgi. Termins ir viegli aizmirst. Tas, savukârt, var rçíinâties ar daudzâm finansiâlâm sekâm. Kopâ ar mûsu paðu likumu, aizkavçðanâs obligâtâs tehniskâs pârbaudes sagatavoðanâ ir finansiâls pârkâpums, par kuru mums tiek uzlikts naudas sods.

Òemot vçrâ iepriekð minçtos aspektus, pçrkot kases aparâtu, ir vçrts mçìinât, vai arî uzòçmums nodroðina visaptveroðu pakalpojumu.