Smaga depresija

Tiek uzskatîts, ka depresijai ir ietekme tikai uz pacienta psihi. Nç, tas nav noteikums! Bieþi vien slimîbas ietekme uz pacienta fizioloìisko stâvokli ir tikpat populâra, kad runa ir par savu prâtu, un somatiskâs slimîbas ir fiziskas slimîbas veids, ko ietekmç psiholoìiskie faktori. Tas tâ nav arî depresijas gadîjumâ. Pirmkârt, depresija, iespçjams, pastâv kâ elements, kas veido daudzu somatisku slimîbu stâvokli, piemçram, diabçtu vai sirds un asinsvadu slimîbas. Tad ir panâkumi, kad depresijas simptomi vispirms parâdâs pacientam un pçc tam tie paplaðinâs, papildinot iepriekð minçtâs slimîbas. Viòð bieþi atceras, cik nozîmîga ir situâcija, kad pçc somatisko slimîbu diagnosticçðanas parâdâs depresijas simptomi. Ðâdâ elementâ depresija efektîvi pasliktina fizioloìisko slimîbu, novçrðot tâs pozitîvo ietekmi, kâ arî to, kas padziïina tâs modeïus un sliktas sekas.

Lielâkâ daïa depresijas simptomu, iespçjams, dzîvo vienmçr uzskatâmi par faktiskiem somatiskiem simptomiem. Galvenokârt vienmçr tiek veikti tâdi simptomi kâ prieka zudums, intereðu zudums, agrîna nodoðana un nemierîgs, nemierîgs miegs, apetîtes trûkums un ievçrojams íermeòa masas samazinâjums. Viòam jânorâda, ka somatiskie simptomi ne vienmçr ir depresijas simptoms vai sekas. Daþreiz, fiziskas slimîbas dçï, viòð slimniekâ domâ radît vai pastiprinât depresiju. Ðâ veidlapas ievadîðanas iemesli ir atðíirîgi. Protams, ietekme uz nabadzîgo cilvçku labklâjîbas pasliktinâðanos un izmantotâ pârliecîba par to, ka nebûs iespçjas pilnîbâ izârstçt ðo slimîbu (jo îpaði vienkârðu un neârstçjamu slimîbu gadîjumâ. Tad liela ideja aptver vairâk iespçju pacientam izmantot ìimeni un apstâkïus, kâdos personai ir jâveic. Daþreiz nav cerîbas uz pilnîgu izârstçðanos no slimîbas, par kuru esam noslçguðies. Tomçr, pateicoties mûsdienu medicînai, parasti ir iespçja samazinât tâ defektu vai latentuma simptomus. Tomçr depresijas bieþums, ko var izraisît slimîba, tikai pasliktinâs pacienta veselîbas stâvokli, un daudzos faktos tas pilnîbâ likvidçs pat vismazâko izârstçðanas iespçju. Tâpçc ir svarîgi pârbaudît pacienta veselîbu ne tikai fiziskâ, bet arî psiholoìiskâ ziòâ.