Skolas mikroskopi allegro

Tiem, kas ar Nodokïu sadaïu netiek novçrtçti, izmantojot kases aparâtu, servisa grâmatâ nebûs lielâka atzinîba. Vienmçr tie, kas nolemj kïût par vatowcami, joprojâm piedâvâ rakstus un piedâvâ pakalpojumus, redzot tos caur kases aparâtu kâ nerezidentu, aizsargâs ðâdu grâmatu noteiktâ vietâ. Jâatceras, ka kases aparâtu reìistra zaudçðana var radît traìiskas sekas uzòçmçjam. Îpaði un tie notiks, kad uzòçmçjs mçìinâs noslçpt ðo veidlapu gan pakalpojumu uzòçmumâ, gan arî Nodokïu birojâ.

Ir nepiecieðama servisa grâmata, jo tas nozîmç, ka katrs pârbaudes veids un izmaiòas tiks saglabâtas. Tagad, pamatojoties uz vietnes ierakstiem, Nodokïu biroja pârstâvis var izlemt, vai uzòçmçjs ir pareizi reìistrçjis vai nç. Tâtad, ja jûs zaudçjat vai iznîcinât servisa grâmatu, nevilcinieties paziòot birojam par ðo incidentu. Jûs ne tikai reìistrçjat faktu, ka grâmata ir zaudçta, bet arî norâdiet, kâ tâ pçdçjo reizi nâca. Un pçdçjais neizbeidzas ar pienâkumiem, kas uzòçmçjam ir jâbût ðâdai lietai.

Turklât ir svarîgi, ka pçc zaudçjumu paziòoðanas birojam zvaniet uzòçmumam kases aparâtu, jaunu filtru, kas veic apkalpoðanu un kases aparâta pârskatîðanu. Viòas pârstâvis dos mums dublikâtu. Kâ redzçt ðâdu iestâdi, ir jârûpçjas par grâmatu. Un, ja gadiem ilgi palîdzîba nâk no daþâdiem pakalpojumu sniedzçjiem, tas ir saistîts ar to, ka grâmatas dublikâts var bût atkarîgs no trûkuma. Tâtad, tas ir, saglabât ðo reìistru tâ, lai tas vienmçr nonâktu noteiktâ vietâ, no kurienes tas nav atïauts to òemt, vai kur tas nav pieejams.

Gadîjumâ, ja Nodokïu biroja pârstâvis konstatç, ka dublikâtâ ir kâdi pârkâpumi, viòam vismaz bûtu jâkompensç koncesija, kas pieðíirta kases aparâta iegâdei. Turklât, ja pats uzòçmçjs pats nolemj pieskaitît birojam par PVN maksâtâju, pçc ðâda negadîjuma ir skaidrs, ka viòam bûs nepiecieðams atbrîvot no ðâdas uzskaites operâcijas.