Sezonas darba tulkotajs

Tulkotâjs ir skaitlis ar filoloìisku izglîtîbu, kas, pateicoties savâm zinâðanâm par daþâm valodâm, var iztulkot mutvârdu izteiksmi vai tekstu, kas izgatavots no avota valodas uz mçría valodu. Tulkoðanas procesam ir ne tikai jâspçj saprast un atskaòot tekstu, bet arî spçju formulçt savu darbîbu nezinâmâ valodâ. Tâpçc, izòemot lingvistisko kompetenci tulka profesijâ, kas ir specializçta mûsu specializâcijâ, ir svarîgi, lai bûtu vairâk îpaðumu ar plaðu zinâðanu un spçju âtri apgût reklâmu un ienâkðanu. Lîdztekus augstajâm materiâlajâm kompetencçm tulkotâjam ir jârada uzticîba abâm komunikâcijas pusçm.

Tulki atvieglo komunikâcijuTulks veic komunikâcijas atviegloðanu, tulkojot ieteikto vai zîmju valodu, kas nodroðina sarunu starp diviem sarunu partneriem, kuri nevar sarunâties tikai ðajâ valodâ. Starp tulkoðanas pakalpojumiem Varðavâ saistîbâ ar tulkoðanu ir vienlaicîga un secîga tulkoðana. Vienlaicîgums ir pastâvîga noteikðana bez iepriekð sagatavota teksta, kas tiek sagatavots kopâ ar runâtâja izteikumu. Lielas sanâksmes un konferences ir visizplatîtâkâ situâcija, kad tiek atskaòota sinhronâ tulkoðana. Tulks atrodas skaòu necaurlaidîgâ kabînç, kurâ viòð klausâs runâtâja runu ar austiòâm un vienlaikus veic tulkojumu, ko pasâkuma dalîbnieki klausâs caur austiòu komplektiem.

Nepârtraukta tulkoðana ir mazâk zinâmaSecîgais tulks ir nedaudz vienkârðots uzdevums, jo viòð atzîmç runu, izmantojot îpaðu ierakstu sistçmu, un tikai tad atskaòo runâtâja vârdus mçría valodâ. Tas bija pçdçjais absolûtais mutvârdu tulkoðanas veids. Tâ ir paðreizçjâ forma, kas tiek aizstâta ar sinhrono tulkoðanu, kas, pateicoties plaði izplatîtajâm tehnoloìijâm, kïûst arvien izplatîtâka. Sekojoðâ tulkoðana atklâj sevi un ir praktiska, jo sakarâ ar izlaiðanu brîdî, kad nepiecieðams piezîme, svarîgâkâ teksta atskaòoðana mçría stilâ aizòem vairâk laika. Starppersonu prasmes, kas ir noderîgas tulka profesijâ, ietver lielu atmiòu, lielisku koncentrçðanâs spçju un spçju strâdât zem spiediena.