Sadarbiba uzocmuma

https://neoproduct.eu/lv/man-pride-risinajums-paaugstinat-dzimuma-kvalitati-un-lielaku-erekciju/

Pçdçjos gados uzòçmumu starptautiskâ sadarbîba ir attîstîjusies daudz. Lîgumi starp Íînu un mâjâm nav nekas nepieredzçts un pat apstâjas pie noteikta standarta. Viòiem ir pçdçjie tulkotâji, kâdiem pakalpojumiem ir liels pieprasîjums.

Arvien vairâk tiek izmantoti juridiskie tulkojumi. Praksç veiksmîgi, papildus daudzâm veiksmîgâm valodu mâcîbâm, bieþi vien ir nepiecieðama sertificçta zvçrinâta tulka apliecîba. Lîgumu vai citu dokumentu tulkoðanas gadîjumâ (iestâdçm un korporâcijâm tulkotâjam bieþi jârîkojas labi, lai tulkotu avota valodu pçdçjâ valodâ.

Juridiskajos tulkojumos - pat tiesâs - bieþi tiek izmantota secîgâ metode. Tas sastâv no runâtâja visas runas tulkojuma. Tas pierâda, ka tas viòu nepârtrauc, viòð atzîmç svarîgâkos uzmanîbu un tieði pçc tam, kad runa sâkas, tulkoðana no avota valodas uz mçría valodu. Paðreizçjâ panâkumâ katra çdiena precizitâte un mçríis acîmredzami nav dârgi. Ir svarîgi nodot svarîgâkos runas faktorus. Tam jâbût no secîgas lielas koncentrâcijas tulka un loìiskâs domâðanas prasmes un lielas reakcijas.

Vienlaicîga tulkoðana ir vienlîdz progresîva noteikðanas forma. Tulkotâjam parasti nav tieðas piekïuves ar skaïruni. Viòð dzird viòa uzmanîbu sâkotnçjâ stilâ un izskaidro tekstu viòa austiòâs. Ðo ârstçðanu bieþi var dzirdçt mediju stâstos no jauniem notikumiem.

Tomçr tulkotâji uzsver, ka viòu grâmatas vienkârðâkâ situâcija ir sakaru tulkojums. Pamats ir ðâds: runâtâjs pçc daþiem teikumiem avota valodâ klusç un tulkotâjs tos pârtulko mçría valodâ.

Ðîs situâcijas ir tikai daþi tulkojuma veidi. Joprojâm ir tulkojumi, kurus visbieþâk izmanto pat diplomâtijâ.

Tomçr ir zinâms, ka no iepriekð minçtajiem tulkoðanas veidiem juridiskâs sapratnes ir visvairâk nobrieduðas un tâm jâtulko - papildus ideâlâm valodu zinâðanâm - interesçm un rîcîbai.