Runas labu veselibu

PsorilaxPsorilax Labākais veids, kā atbrīvoties no psoriāzes dabiski un ātri

Paðreizçjos laikos precçties kïûst grûtîbâs ar grûtniecîbu. Tâtad tas patieðâm ir rezultâts augstai toksînu koncentrâcijai savâs çdienreizçs. Tâpçc ir ieteicams veikt atbilstoðus testus, kas vçrtçs, vai mçs nodarbojamies ar neauglîbu, vai vienkârði mçs esam nelaimîgi.

Kâ ðis jautâjums ir? Protams, jums ir jâpârbauda spermas paraugs. To var iegût gan ar masturbâciju, gan ar nelielu dzimumaktu. Par vidçjo cenu mçs iepriekð esam iegâdâjuðies îpaðu prezervatîvu, kas palîdzçs mums nogâdât spermu uz galamçríi.Kas notiek vçlâk ar spermu? Pçc piegâdes notiek saðíidrinâðanas process. Citiem vârdiem sakot, tekstûra pielâgojas no daïçji cietas lîdz cietai. Parasti viòð dzîvo tuvu duci minûðu. Tam nevajadzçtu bût garâkam par stundu. Tâ kâ tas patieðâm notiek, mçs strâdâjam ar nopietnâm veselîbas problçmâm. Sperma jânovieto temperatûrâ, kas ir tuvu íermeòa temperatûrai vai apmçram trîsdesmit seðiem grâdiem pçc Celsija.Pçc pilnîgas saðíidrinâðanas tiek aprçíinâts spermas apjoms un ûdeòraþa jonu koncentrâcija. Turklât mçs pârbaudâm viskozitâti, pârvietojot spermu no viena konteinera uz citu. Tam vajadzçtu bût nedaudz ûdens viskozitâtei.Pçdçjais parametrs ir parauga kopçjais izskats. Spermai pçc saðíidrinâðanas vajadzçtu bût pelçcîgi baltai krâsai un sastâv no vienkârðas konsistences.Pârbaudes plânâ ir vçrts doties uz speciâlistu centru - Krakovas auglîbas pçtîjumu. Arî pretçjâs lielajâs pilsçtâs ir salîdzinoði liela daïa punktu, kur mûsu spermu var pârbaudît, òemot vçrâ tâ maksâtâja hipotçtisko neauglîbu. Es uzskatu, ka nav iemesla atdot jauku ar pçdçjo, nevis rîkoties ikdienas nenoteiktîbâ.