Robethu psihi

Gaisa putekïu apstâkïos ir jâizmanto ierîces ar ATEX sertifikâtu un iekârtâm, kas konstruçtas un izgatavotas saskaòâ ar ES valstîs spçkâ esoðajiem ATEX ieteikumiem.

Uzòçmçjdarbîbâ putekïainos apstâkïos ar krâsu pulveriem man bija organiskas izcelsmes ogles vai putekïi (piemçram, koks, pirmkârt, ir nepiecieðams nodroðinât pareizu putekïu noòemðanu. Efektîva putekïu nosûkðana ATEX (atex putekïu nosûkðana veiksmîgi novçrð lielâko daïu apdraudçjumu, bet, lai efektîvi strâdâtu sams, ir jâievieð pareizi pabeigti un, iespçjams, labi tehniski, tehnoloìiski un procesuâli risinâjumi. Tâtad, kâdi risinâjumi?

https://ecuproduct.com/lv/african-mango-visaptveross-preparats-novajesanu/African Mango Visaptverošs preparāts novājēšanu

ATEX putekïu noòemðanaDarbâ putekïu nosûkðana ATEX (lîdzîgi Eiropas direktîvâm tiek samazinâta lîdz:- izmantojot lokâlâs saites, kas atrodas netâlu no avotiem, kas izstaro sprâdzienbîstamu vidi, stiprinâjumi ir paðbalsti ieroèi, rûpnieciskie pârsegi vai speciâlie sûkòi,- regulâra putekïu sûcçðana no virsmâm, uz kurâm parâdâs putekïu kopas (lai iegûtu pierâdîjumus par darbgaldiem, pçdçjâ pozîcijâ jâizmanto rûpnieciskie putekïsûcçji, \ t- labs darba instrumentu un ðî putekïu noòemðanas sistçmas iezemçjums, jo tas var radît elektrostatiskos lâdiòus - zemçjums novçrð ðo notikumu,- putekïu noòemðanas kanâlu pareiza konstrukcija un pârklâðana pret eroziju, \ t- ventilatoru, filtru un putekïu noòemðanas rîku izmantoðana, kas izstrâdâti saskaòâ ar ATEX informâciju un kam ir attiecîgie sertifikâti.Lai nodroðinâtu maksimâlu aizsardzîbu pret sprâdzienu, ATEX putekïu nosûkðanas sistçmâm ir vçrts modernizçt ar ugunsdzçðanas reþîmiem (dzirksteles un / vai ugunsgrçku iekârtâs.