Rindu modes skate

http://lv.healthymode.eu/nevajadzigi-kilogrami-dabiskie-veidi-zaudet-svaru/Nevajadzīgi kilogrami dabiskie veidi zaudēt svaru

Pagâjuðajâ sestdienâ tika sagatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas vçlçjâs redzçt, ko dizaineri pabeidza saziòai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija zemâkajâ komponentâ, un pilns bija bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To lomu pamatâ bija pilnîgi normâli un gaisîgi audumi ar augstas, krâsainas krâsas, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri visvairâk interesçjâs par gaismîgiem, krâsainiem svârkiem, kas veidoti no tamborçtâm vâkðanas kolekcijâm. Papildus tiem tika ievçrotas meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas îpaði veidota ðai situâcijai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât no modes modes kolekcijas bija arî piedâvâjumi un maz apìçrbu. No ðî pârdoðanas gûtie ienâkumi bûs zinâmi privâtajai bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas darbîbas, kas ir arî viegli un efektîvi. Viòas darba devçji jau vairâkkârt ir izraudzîjuðies savus produktus izsolçm, un tad pârdoðanas objekts bija pat apmeklçjums vienâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks nogâdâta veikalos jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datorizçtu biznesu, kurâ bûtu vieglas kolekcijas, izòemot stacionâros lielveikalos.Labi zinâmâ apìçrbu vçrtîba ir dzçriens starp visgrûtâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Katrâ valstî ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði pçdçjâ laikâ, visefektîvâkie drçbnieku, drçbnieku un dizaineru darbinieki. Katru brîdi ðis uzòçmums ir kolekcija, kas ir vienota ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas patieðâm ir ïoti veiksmîgas, ka pirms veikala uzsâkðanas tâs no rîta ir gatavas nelielâs rindâs. Ðîs kolekcijas izzûd citâ dienâ.Ðî darba produkti daudzu gadu garumâ pâròem lielu popularitâti saòçmçju vidû, kâ arî apkârtnç, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par gûto gandarîjumu un apgalvojot, ka preces ir vispiemçrotâkâ vçrtîba.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava