Remanents un uzocmuma slcgdana

Ja mçs vçlamies likvidçt uzòçmumu vai slçgt filiâli, mums ir jârisina ne tikai ar iniciatîvu saistîtie jautâjumi, bet arî kases aparâts. Mçs nedrîkstam aizmirst par to, lai gan mçs to pieòemam kâ spiegu, kurð pârbauda mûsu apgrozîjumu ar vçrtîbu un kas visas ðîs zinâðanas nodokïu iestâdei sniegs, ja ðâda problçma rodas.

Kases aparâts un darba pabeigðana? Ðo jautâjumu rada tik daudzi uzòçmçji. Nodokïu maksâtâja pienâkumu apjoms ir noteikts Finanðu ministra 2013.gada 14.aprîïa likumâ par kases aparâtiem. Starp citu, noteikumi regulç visu kases aparâta dzîves ciklu pat no tâ sâkuma raþotâja. Tâs arî regulç ðâda kases aparâta piegâdes un apkalpoðanas procesu. Tâpçc mums ir nepiecieðams: veikt ikdienas un periodisku finanðu pârskatu, 7 dienu laikâ no kases operâcijas beigâm mums ir jâatdod pieprasîjums nodokïu administrâcijas vadîtâjam par darbu, lai izlasîtu fiskâlo kases aparâtu. Mums joprojâm jâpieprasa nodokïu biroja vadîtâjam, lai reìistru reìistrçtu no saraksta. Beigâs, ar karavîra palîdzîbu, mçs lasâm kases atmiòas saturu, sagatavojot norçíinu ziòojumu par jebkuru kases darba laiku. Tas bûtu jâdara nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. Noteikumi mums uzliek pienâkumu sagatavot protokolu kases atmiòas satura lasîðanai.Kâ jûs varat skaidri uzminçt, ziòojumos beidzot ir salîdzinâts tas, kas ir lasîts no kases aparâta ar paðreizçjo, kas tika nodroðinâts ikmçneða vai ceturkðòa deklarâcijâs. Lai izvairîtos no sliktas situâcijas, liels projekts izdrukâs pârskatu par pârdoðanas laiku, kuru jûs salîdzinât ar mûsu PVN deklarâcijâm. Jûs atpazîsiet iespçju veikt labojumus, ja kaut kur esat pieïâvis kïûdu.Jâatzîmç arî tas, ka, iesniedzot pieteikumu biroja vadîtâjam par fiskâlo atmiòu lasîðanu, mçs sniedzam informâciju par to, vai viòi kâ nodokïu maksâtâji piesaistîja naudu no fiskâlâs kases. Mums ir arî jâaizpilda deklarâcija par kases aparâta izmantoðanu. Ja summa ir izmantota mazâk par 3 gadiem, mums ir jâatmaksâ pabalsts, ko mçs izmantojâm kases aparâta iegâdei.Kâ jûs redzat, darba un kases aparâta beigðana ir pilnîgs uzòçmums, kas jums bûs jâveic. Ja darbu pârtraukðana un kases aparâta likvidâcija ir tikusi izpildîta mazâk nekâ trîs gadu laikâ, mums bûs jâatdod saòemtais atvieglojums fiskâlajam kasei.