Rathodanas uzocmuma finandu parskati

Katrs raþoðanas uzòçmums cînâs ar ilgâku vai mazâku citu veidu draudiem - nelaimes gadîjumiem, piesâròojumu vai sprâdzieniem. Sâkums ir îpaði slikts un ïoti iespçjams raþotnçs, kas ikdienâ izmanto sprâgstvielas, uzliesmojoðas vielas, ðíîdinâtâjus vai citus materiâlus. Pçc kontakta ar uguni vai nâkamajâ negadîjumâ tie var izraisît eksploziju. Tikai tad tas ir ne tikai sprâgstvielu jautâjums - arî citas ierîces, kas tiek izmantotas raþotòu telpâs, var apdraudçt uzliesmojoðu vielu aizdegðanos vai ðâdas ierîces automâtisku eksploziju kâ pierâdîjumu par nepareizas izmantoðanas ietekmi.

Kâ rûpçties par uzliesmojoðiem materiâliem?Kâzâm ir îpaðas direktîvas, likumi un likumi. Tâpçc viòi var brîvi noteikt, kâ uzliesmojoði materiâli tiek uzglabâti, uzglabâti un izmantoti. Viòi arî domâ par plânu, lai radîtu sprâdzienu. Îpaði svarîgs faktors sprâdziendroðu dokumentu izstrâdç ir sprâdziena riska novçrtçjums. Tas ir iesaistîts rûpnîcas teritorijâ uzglabâto un izmantoto materiâlu kopðanâ. Un arî tâs beigâs spçkâ esoðâs metodes un daudzi citi elementi, kas savstarpçji ðíçrso un sadarbojas savâ starpâ, var bût potenciâls drauds. Sprâdziendroðîbas koncepcija ir neaizstâjams dokumentu kopums, kas definç aizsardzîbu pret sprâdzieniem, kas bûtu jâizstrâdâ atseviðíi visiem uzòçmumiem.

Ko darît, ja sprâdziens?Ðî koncepcija noved pie ârkârtas rîcîbas plâna, òemot vçrâ sprâdzienu, ikdienas darbîbas bîstamo ierîèu un ierîèu lietoðanâ. Dzçriens no ðîs zinâtnes svarîgâkajiem elementiem ir personâla apmâcîba - arî sprâdziena gadîjumâ, kâ arî ikdienas pienâkumu veikðanas formâs. Raþotnçs, kurâs izmanto viegli uzliesmojoðas íimikâlijas, viena sieviete, kas nav piemçrota veselîbas un droðîbas noteikumiem, ir pietiekama, lai ïautu visai rûpnîcai ar savu neuzmanîbu lidot ar dûmiem - tâpçc veselîba un droðîba ir precîza.