Putekiu maskas no mazas polijas

Putekïi un sveðíermeòi, kas pârvietojas gaisâ, var bût ïoti bîstami mûsu veselîbai. Ir taisnîba, ka cilvçka íermenis ir tieði sakârtots ar barjerâm, kas novçrð pârâk daudz piesâròotâju iekïûðanu plauðâs vai gaisa filtrçðanas sistçmâs, pirms tas aizòem savu istabu.

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Visefektīvākais līdzeklis, lai zaudēt svaru

Diemþçl ðie apdroðinâðanas produkti, lai gan tie ir efektîvi, daþreiz ir nepietiekami - îpaði attiecîbâ uz ïoti delikâtâm putekïu daïâm, kas viegli iekïûst caur gaisa filtru deguna dobumâ, iekïûst plauðâs un izraisa postoðas sekas, izraisot tûlîtçju alerìisku reakciju vai arî izraisot tûlîtçju alerìisku reakciju izraisa bîstamu, bieþi vien letâlu un neârstçjamu plauðu slimîbu attîstîbu.Kasete, kas novirza to paðu jauku izeju uz nozari. Visur, kur tiek raþotas preces, piesâròojoðo vielu raþoðana gaisâ ir dabiska - lai gan tas nenozîmç, ka tas ir optimâls viesim. No pârmaiòâm, kur organizâcijas un krâsnis, kas izdala ievçrojamus piesâròojuma apjomus, ir arî cilvçki, kas ir atbildîgi par savu stâvokli un ir tieði spiesti ieelpot ðo iekârtu dûmus. Kâzâm ir izgudrotas dezinfekcijas kasetes, kas paredzçtas îpaði mehâniskiem piemaisîjumu filtrçðanai, ko raþo metalurìiskâs krâsnis, vai jauna veida komunâlo iekârtu.Attiecîbâ uz gaisa piesâròojumu tçrauda rûpnîcâs un rûpnîcâs tas bûtu tâlu no viòu uzmanîbas risinâðanas. Tomçr, lai gan cilvçks var izgudrot brînumus jebkurâ jomâ, daþi tehniskie un raþoðanas procesi ir neaizstâjami, un pat tad, ja viòam tiek dota iespçja tos aizstât, tâpçc ne tik izdevîgi. Rûpniecîbas gadîjumâ maðînu efektivitâte ir noteikums, un ne vienmçr ir jâmaksâ maðîna, bet tâ ir neorganiska, bet veselîga, bet mazâk efektîva. Daudz vienkârðâks risinâjums, kas ïauj îstenot ekoloìiskas darbîbas rûpnîcai vai kausçðanai, ir nepârtraukti nodroðinât filtrçðanas sistçmas ar gaisu, kas rodas darba vai sadegðanas laikâ. Kârtridþu putekïu savâcçji paðlaik ir ïoti plaði un viegli izmantojami risinâjumi, jo îpaði rûpniecîbas uzòçmumos, kas strâdâ pie plastmasas, bet metalurìijâ, kas arî rada lielu piesâròojumu. Un piesâròojums jebkurâ bûvniecîbâ nav izdevîgs cilvçka íermenim, kas tur strâdâ.