Putekiu maskas darbibai

Kvalificçjot rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ir vairâki ðâdu putekïu savâcçju veidi. Ekonomisko putekïu savâcçju pirmâ kârtîba ir norçíinu kameras. Ir gravitâcijas putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas, kas iekïûst ðâdâ putekïu savâcçjâ, smaguma ietekmç, nokrît lîdz paðam putekïu savâcçja apakðam, un tîrâka gâze, kas ir çrtâka, ir viegli izplûst no ðâda putekïu savâcçja augðpuses. Ðî putekïu savâcçja standarta svarîga iezîme ir iespçja notîrît karstos putekïus.

Vçl viens ekonomisko putekïu savâcçju veids ir inerces kolektori. Tâs izceïas ar to, ka ðâdas organizâcijas darbojas un aizòem daudz vienkârðotu bûvniecîbu. Jums vienmçr jârûpçjas, lai to efektivitâte nebûtu bagâta. Un lielâkâs raþotnçs tie nedarbojas.Filtrçðanas filtri ir vçl viens veids. Filtrçjiet putekïu savâcçjus mûsdienu vingroðanas darbos, ka piesâròotâ gâze tiek sasniegta ar atbilstoðiem audumiem. Ðâdâ veidâ uz auduma paliek netîrumi, un attîrîtâ gâze turpinâs. Ðâdiem putekïu savâcçjiem ir ïoti intensîva ietekme. Tieði tâpçc viòi pulcçjas lielâkos raþoðanas veikalos.Ir vçrts atcerçties, ka rûpniecisko putekïu ieguve ir çrta visâs darba vietâs, kurâs tiek publicçts kâds gaisa piesâròojums. Ir vçrts rûpçties par to, ka ðâdi putekïu savâcçji ir tâlu un mums ir jâpielâgo putekïu savâcçjs iekârtâ veikto darbu stilam. Tâtad, lasîsim par pareiziem ðâdu putekïu savâcçju parametriem, lai mçs galu galâ izlemtu, kâ vislabâk izlemt, kuru no tiem òemt. Putekïu savâcçju tipus vispirms sadala tîrîðanas efektivitâte. Tâpçc ðie putekïu savâcçji, kas ir nedaudz dârgâki, noteikti bûs daudz efektîvâki. Pastâv arî rûpniecisko putekïu savâcçju uzòçmums. Tas ir vçrts no pârbaudîtiem uzòçmumiem, kuriem ir labs viedoklis. Mçs nebûsim vîluðies par paðreizçjo tehniku ar godprâtîbu par mûsu iegâdâto rûpniecisko putekïu savâcçju.