Psihologs domadana

Iepazîstiet mûsu prâtu, iepazîstiet savas emocijas, bûsiet noderîgâks cilvçks ... Ðie ir psihologu lietotie saukïi. Kâ tas ir? Vai psihologa palîdzîba ir sagaidâma arî kâdâs situâcijâs?

Vârds psihologs un psihiatrs Polijâ vçl aizvien ir pejoratîvs, un to neizbçgami saprot ar faktiem un garîgiem defektiem, kurus mçs nezinâm lîdz paðiem beigâm, mçs vienkârði baidâmies. Rietumeiropâ vai Amerikâ - ASV un Kanâdâ, psihologu darbu izturas ïoti pozitîvi. Viòu palîdzîba un zinâðanas ir pieejamas daudzâm sievietçm, ne tikai slavenîbâm.

Mums visiem ir sabrukðanas brîþi. Bieþi vien ðâdas valstis izraisa daþâdas ar dzîvîbas formâm saistîtâs pieredzes - neveiksmîga mîlestîba, mâkslas tçmas, attiecîbas ar jauniem cilvçkiem, ìimenes problçmas vai tuvinieku nâve vai traumatiskas pieredzes vai atkarîbas ... Ðie viss notikumi iespieþ savu zîmi uz Polijas apziòu. Cilvçku grupa var tikt galâ ar viòiem vien, iznîcinot sliktas emocijas un atmiòas, un daþas sievietes vienkârði nevar tikt galâ. Tad, lai tas nenonâktu pie traìçdijas - paðnâvîbas vai garîgâs slimîbas vai atkarîbas - ir lietderîgi konsultçties ar speciâlistu psihologu vai psihiatru. Daþreiz pietiek ar vienu sanâksmi, un tâ ir obligâta, lai brîvâ terapija bûtu obligâta, kas palîdzçs organizçt traucçto iekðçjo pasauli. Tikðanâs ar psihologu bûtu jâizmanto kâ ârsta apmeklçjums - tas ir tas, kas pilnîbâ nâk ar prâta un dvçseles ârstu. Ðâdas tikðanâs ir saruna par sevi, par to, kas mûs nomâc, zinot mûsu soïu motîvus un veidus, kâ spçlçt ar apsçstîbâm, ðo pakalpojumu atveseïoðanâs un atbrîvoðanâs no sliktajâm domâm.

Titan gel

Katrâ pilsçtâ atradîsim psiholoìisku palîdzîbu, terapeitisko palîdzîbu, un ir vçrts to izmantot. Krakovas psihologs atbildçs uz visiem apgrûtinoðajiem jautâjumiem un palîdzçs atrisinât problçmas, kuras jûs zinât, lai mainîtu ikdienas audzçðanu murgâ.