Pirmais sezonas darbs

Daudzi viesi daþâdu iemeslu dçï var pretendçt uz vietu ârpus savas valsts. Tâ to nenosaka, bet viòiem neplâno bût daudziem, kuriem ir mûsu valstspiederîba, vai arî viòi neplâno atgriezties savâ mîtnes zemç. Ir vairâk cilvçku, kas, strâdâjot ârzemçs, plâno iegâdâties îrçjamo îpaðumu. & Nbsp Cilvçki, kas strâdâ ârpus Polijas Republikas, cer pieteikties uz hipotçku Polijâ un ne tikai tirgot zemes gabalu mâjas pasaulç, bet arî spçlç savas iespçjas. Ir skaidrs, ka viòi vçlas sasniegt nedaudz atðíirîgus iemeslus nekâ sievietes, kas strâdâ Polijâ.

Pirmkârt, daþas bankas ïauj jums iesniegt hipotçkas pieteikumu tikai tiem, kas veic nopelnîtâs naudas maksâjumus Polijas bankas bankas kontâ. Kâ jûs zinât, paðreizçjais sliktais ir posms, jo ârvalstu uzòçmumi veic pârskaitîjumus tikai uz personîgajiem kontiem, kas sagatavoti vietçjâs bankâs vai pârbauda organizâciju. Ðâdos gadîjumos jums jâpieprasa papildu pierâdîjums par jûsu lielajiem ienâkumiem. Turklât attiecîbâ uz cilvçkiem, kas strâdâ pie sienas nelaimes gadîjumu grupâ, tiek izvirzîtas augstâkas prasîbas attiecîbâ uz paðu ieguldîjumu. Tâdçjâdi viesiem, kas strâdâ ârpus valsts, bet joprojâm Eiropas Savienîbas valstî, banka palielinâs paðu ieguldîjuma vçrtîbu 20% apmçrâ no nekustamâ îpaðuma vçrtîbas (darbiniekiem Polijâ, 2014. gada valsts ieguldîjums ir tikai 5%, bet sievietçm, kas strâdâ Amerikâ - mâjas ieguldîjuma vçrtîba bûs 50%.

Protams, bankâm, iespçjams, bûs vajadzîgs hipotçkas iegûðanai nepiecieðamo dokumentu tulkojums, t.i., dzimðanas apliecîba, dokuments, kas apliecina, ka grâmata un îpaðnieks ir iesaistîti attiecîbâs, laulîbas apliecîba. Hipotçku tulkoðanu var pieprasît tulkoðanas aìentûrâ, kas specializçjas finanðu un speciâlistu tulkoðanâ. Biroju piedâvâjumu var atrast internetâ, it kâ pçc sazinâðanâs ar izvçlçto tulkotâju. Bankas, kurâm nav nepiecieðams iesniegt mâjokïa aizdevuma saòemðanai nepiecieðamos dokumentus, ir Nordea un Deutsche Bank.