Patriotisko apicrbu rathotajs

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði attiecîgajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Labi izstrâdâtâ izstâde palika visgrûtâkajâ realitâtç, un visa lieta kïuva netraucçta. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To uzdevumos tika izmantoti tikai parastie un gaiði, veselîgi, krâsaini krâsu audumi, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus fascinçja gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas sakrît ar visu tamborçjumu. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar puðíçm un izðûti bikini. Vasaras apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar nozîmîgiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas radîta îpaði pçdçjam gadîjumam. Kleita tika pârdota personai, kura nolçma palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdoti daudzi bagâtîgâkâs kolekcijas apìçrbi. No ðîs izsoles saòemtie ienâkumi tiks pieðíirti tuvçjâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas spçcîgas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti izmantojuði mûsu produktus pârdoðanai, arî tad, kad pârdoðanas punkts bija pat zelta rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu atbildîgas citas kolekcijas, nevis stacionâros veikalos.Labi zinâms apìçrbu nosaukums ir viens no visdaþâdâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Visâ reìionâ ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði labâkâs drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katru reizi, kad tas ir, uzòçmums izveido kolekcijas vienoti ar poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir nopietna atzinîba, ka pat pirms veikala veikðanas tie, kuri vçlas no rîta ieiet garâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Jaunâ uzòçmuma ietekme daudzu gadu garumâ ir piepildîta ar lielu nozîmi patçrçtâju vidû, arî zemç, kad arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenokrît, nemaz nerunâjot par saòemto atlîdzîbu varu un ko viòi cenðas panâkt, lai produkti bûtu visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi, sari