Paroles globalizacija

Starptautisko uzòçmumu skaits ir palielinâjies lîdz ar globalizâciju. Neviens nav pârsteigts par to, ka galvenais birojs atrodas citâ Jorkâ un strâdâ Singapûrâ. Polijas uzòçmumi un labi strâdâ ârzemju laukumos. Tâs ne tikai nosaka atbilstîbu visâm korporâcijâm, bet arî ar tâm cînâs par mûsu produktu îpaðumu.

Ðâds pasaules "sarukums" bija iemesls pieaugoðajam pieprasîjumam tulkot daþâda veida lîguma tekstus, kuìniecîbas dokumentus, uzòçmumu dibinâðanas aktus un ekspertu atzinumus. Aizvien bieþâk gan uzòçmumiem, gan privâtpersonâm ir nepiecieðama juridiskâ apmâcîba.Tiem, kas mâcâs filoloìiju un vçlas tulka karjeru, ir interesanta joma. Pretçji tam, ka ðíiet, ka tas nav nepiecieðams, jâpabeidz tiesîbu studijas. Galu galâ ir nepiecieðams apgût juridisko valodu, tâs îpaðîbas un juridiskos terminus. Ikviens to var iemâcîties, lasot tiesîbu aktus, kas ir ideâli piemçroti tekstam, kas mums jâtulko.

Ikviens, kas nebaidâs uzòemties izaicinâjumu, kas ir nopietns juridisks teksts, var radît pastâvîgu klientu pieplûdumu. Ir daudzveidîgâka. Juridiskie tulkojumi var attiekties uz visu veidu lîgumiem, kas noslçgti starp uzòçmumiem, notariâlajiem aktiem un nomas lîgumiem.

Daþu dokumentu panâkumi prasa zvçrinâta tulka izmantoðanu, piemçram, notariâlo aktu tulkoðanâ. No otras puses, tas neliedz cilvçkam, kurð nopietni tic profesionâla tulkotâja esamîbai. Ðâdi likumi ne tikai palielinâs to materiâlu skaitu, par kuriem mçs varam rûpçties, bet arî mûsu klienti tos dzirdçs kâ profesionâïus.

Kopumâ pieprasîjums pçc tulkiem, kas specializçjas juridiskajâ tulkoðanâ, turpinâs pieaugt. Ðis pieaugums bûs pareizs starptautiskâs tirdzniecîbas attîstîbai un uzòçmumu sadarbîbai.