Omega fiskalais printeris

Vai vçlaties vadît uzòçmumu? Vai vçlaties strâdât un vçlaties jaunas ierîces? Atcerieties, ka, ja nevçlaties saòemt problçmas Valsts kases sadaïâ, apskatiet pçdçjo iegâdâto aprîkojumu. Jums jâzina, ka, pçrkot fiskâlos printerus, tiem ir jâatbilst prasîbâm, bez tâm jûs varat rçíinâties ar daudzâm problçmâm.

Daudzi jauni uzòçmçji vairâk domâ par to, kur labâk iegâdâties nodokïu printeri. Vai ir labâk ietaupît naudu un nopirkt tieðsaistç un fiksçtajâ tîklâ. Ir lieliski zinât, ka, ja mçs vçlamies ietaupît naudu, mçs varam pakïaut sevi vçlâkiem kursiem un problçmâm, ja mûsu printeris neatbilst prasîbâm. Atcerieties, ka, meklçjot fiskâlo printeri, jûs varat atrast daudz uzòçmumu, bet pârliecinieties, ka piedâvâtie printeri atbilst jûsu prasîbâm. Atcerieties iegâdâties kraków fiskâlos printerus no autorizçtiem izplatîtâjiem. Bûtu labi, ja pârdoðanas punkts nodroðinâtu arî tehniskâs apkopes pakalpojumus ierîces bojâjuma gadîjumâ.

Lai likumîgi veiktu rakstîðanu fiskâlajâ printerî, jums jâatbilst citiem nosacîjumiem:

Nonacne

Es gribu bût dekorçts:- kabatâ iebûvçts fiskâlais modulis un fiskâlâ atmiòa nevar bût kâ atmiòa visâ centrâlajâ sistçmâ,- saòemðanas printeris,- divi displeji, kas nodroðina pastâvîgu nolasîðanu.

Tam jâbût ar fiskâlo atmiòu, kas tiek pieðíirta kâdai ierîcei. Tas ir jâintegrç apbûvçtajâ centrâ ar noturîgu vielu. Kasierim ir jâreìistrç vismaz 1830 finanðu pârskatu dienâ, 200 atmiòas par ârkârtas nulli, 30 iespçjas mainît nodokïu summu. Signalizâcijas pabeigðana ierakstîðanas laikâ ir nepiecieðams temats. Tajâ jâparedz droðîbas pasâkumi, kas novçrsîs ierakstu aizvâkðanu, kas aizvçrti atmiòâ. Katrs fiskâlais kases aparâts bûtu jâapdroðina ar zîmogu, lai tas tiktu iznîcinâts, ja tiktu pârkâpts. Tîkla akumulatoram, elektrotîkla baterijai, akumulatoram vai akumulatoram ir jânodroðina vismaz 200 izdrukas uz divâm dienâm, neprasot strâvas padevi. Tâs dizains vçlas tikt pielâgots tâ, lai tas nevarçtu ietvert nepareizu pirkuma skaitîðanu un maksâjamo nodokïu summu.