Murnieku mehaniska apstrade

Rûpnîcas ir nozîme, kurâ ikdienas ikdienas priekðmeti tiek izgatavoti no noteiktas izejvielas, kas varçtu bût akmens, smiltis, polimçri, íimikâlijas, metâls un daudz kas cits. Ðo produktu skaits ir tûkstoðos un pat simtiem tûkstoðu dienâ.

Hear Clear ProHear Clear Pro 2. Labākais dzirdes aparāts

Visu produktu apstrâdes laikâ atkritumi parasti tiek atspoguïoti atseviðíos konteineros, kas pçc tam tiek iztukðoti un atkritumi tiek apglabâti. Tomçr, veicot ðâdu apstrâdi, kâ pierâdîjumu granîta plâtnei, ir skaidrs, ka gaisâ tiks palielinâts liels putekïu daudzums. Tâ ir tik smalki sakopta, ka pat mûsu deguna dobumâ, kas specializçjies nelielu putekïu daïiòu noíerðanai, nav jâpaliek ðâdâ piesâròojumâ, un katru dienu darbinieks, kas veic parastâs raþoðanas darbîbas, ieelpo lielu daudzumu ðâdu putekïu. Viòi var viòam viegli ievainot, izraisot klepus vai alerìiskas reakcijas uzbrukumus, un visbieþâk íermeòa piesâròojums ar putekïiem parâdâs tikai pçc desmit vai divdesmit darba gadiem konkrçtâ uzòçmumâ lîdzîgos apstâkïos. Tad mçs dodamies pie speciâlista ar plauðu vai gremoðanas slimîbu, vai kâdu citu, saistîbâ ar paðreizçjo vietu, kurâ vieta uzbruka putekïiem, un mçs uzzinâm, ka mûsu diskomforts, protams, izriet no lasîðanas ðajâ mâjâ.

Diemþçl ðâdas attiecîbas ir daudz, bet tagad mçs varam tos efektîvi novçrst. Novietoðanas sistçmu, t.i., atdalîðanas sistçmas instalçðana rûpnîcâs, kas pakïautas jebkura piesâròojuma negatîvajai ietekmei, noteikti samazinâs problçmu. Faktiski ðâda sistçma tiek radîta daþâm nozarçm neatkarîgi no piesâròojuma lîmeòa. Ir zinâms, ka tçrauda rûpnîcâs dûmu un putu daudzums bûs âtrâks nekâ putuplasta rûpnîcâ, tomçr, lai gan vienâ raþotnç viesi ir pakïauti kaitîgam piesâròojumam, kaut arî citâdâ veidâ arî pretçjâ koncentrâcijâ.

Ja mçs esam ieguldîtâji, mçs arî izòemam rûpnîcu, mums ir jâdomâ par atsavinâðanas sistçmu, pirms sanitârais inspektors veic izlases veida pârbaudes un liek mums uzstâdît to likvidâcijas draudu dçï. Protams, tas bûs saistîts ar filtrçðanas sistçmas iegâdes un montâþas izmaksâm, un, iespçjams, ar izmaksâm, kas saistîtas ar tâs zâles modernizâciju, kurâ tas tiks uzstâdîts. Tomçr darbinieku veselîba noteikti ir vçrtîba, kurâ ir vçrts ieguldît, un kâ mçs to prasîsim.