Modes skates apraksts

Mûsdienu sestdienâ notika modernâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcijas moderns displejs. Pasâkums piesaistîja lielu daïu skatîtâju, kuriem bija jâpârbauda, ko dizaineri ir radîjuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izsmalcinâta mazâkajâ detaïâ un beidzâs bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti pilnîgi oriìinâli un mazi audumi ar labâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgâs, krâsainâs maxi svârki kolekcijâs, kas gatavotas ar tamborçjumu. Blakus tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar frillçm un izðûti bikini. Lai iegûtu vieglu apìçrbu, dizaineri piedâvâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar svarîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes, ilgi ilgi bija izveidota skaista kâzu kleita. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâveic anonimitâte. Turklât vairumâ apìçrbu no jaunâkâs kolekcijas tika izsolîti. Ienâkumi, kas iegûti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks pârskaitîti uz savu bçrnu namu. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un pozitîvas darbîbas. Tâs lietotâji jau vairâkkârt ir pârdevuði savas dziesmas pârdoðanai, un pçc tam, kad izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums tuvu rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka modernâkâ kolekcija sasniegs veikalus maija priekðpusç. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datordarbîbu, kurâ populâras bûtu kolekcijas, kas nav stacionâros uzòçmumos.Mûsu paðu apìçrbu raþoðanas uzòçmums ir viens no populârâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Katrâ pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, mûsdienu vispirms daudzos labâkajos drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Tajâ paðâ laikâ ðis darbs notiek kolekcijâs ar Polijas dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir ïoti liela atzinîba, ka pat pirms veikala veikðanas tie, kas jau ir no rîta, tiek vadîti garâs rindâs. Ðîs kolekcijas rodas no ðîs dienas.Ðâ uzòçmuma rezultâti jau daudzus gadus âtri saskaras ar lielu klientu atpazîstamîbu, arî valstî, ârzemçs un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par sasniegto atalgojuma spçku un pierâda, ka ietekme ir visaugstâkâ vçrtîba.

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava