Modes skate chajzer

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir izdarîjuði sezonâ. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija labâkais un pilnîba pagâja bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòu vietâ tika izmantoti tikai uzticami un gaisîgi audumi ar zemu, krâsainu krâsu, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem bija vislielâkâs baþas par çteriskiem, krâsainiem maxi svârkiem ar tamborçtiem skaitïiem. Blakus tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas radîta îpaði svarîgai situâcijai. Kleita tika dota personai, kas radîjusi, lai saglabâtu anonimitâti. Turklât tika pârdotas vçl daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas iegûti no paðreizçjâs izsoles, tiks pârskaitîti uz mâjas bçrnu namu. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un delikâtas kampaòas. Tâ îpaðnieki daudzas reizes ir zaudçjuði savu produktu izsoles, un pârdoðanas vieta bija pat îpaðas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju atvçrt datoru, kurâ bûtu pieejamas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Jûsu paðu apìçrbu kompânija ir dzçriens no visplaðâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Jebkurâ pasaulç ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienu, galvenokârt daudzos labâkajos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Katru reizi, nosaukums vilciena kolekcijas sadarbîbâ ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pirms veikala atvçrðanas viòi ir gatavi, tie ir dzimuði rîta rindâs agrâ rîtâ. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ îpaðajâ dienâ.Ðî zîmola materiâli jau daudzus gadus ir augstu novçrtçti patçrçtâju vidû, arî sasniedzamîbas un ârzemçs. Rakstot par viòu, es nevaru nepieminçt ïoti labâs priekðrocîbas, ko viòa ir sasniegusi, un kas pârbauda, vai peïòa ir vispiemçrotâkâ klase.

Skatiet savu veikalu: Gdiòas vienreizçjos apìçrbus