Modes skate 2015 gadam

Pagâjuðajâ sestdienâ beidzâs vietçjo apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja neskaitâmus skatîtâjus, kuriem bija jâskatâs, ko dizaineri bija gatavi nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja tumðâkajâ brîdî, un pilnîba beidzâs bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanâ tiek izmantoti pilnîgi dabiski un gaisîgi audumi ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislielâkâs novirzes bija spilgti, krâsaini maxi svârki, kas pilnîbâ izgatavoti no tamborçtiem. Blakus tiem meþìînes un romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar drçbçm un izðûti bikini radîja cieòu. Siltiem apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu radîðanas izsole, kas îpaði radîta jaunai cîòai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât bija arî populârâkâs kolekcijas piedâvâjumi un maz apìçrbu. Ieòçmumi no paðreizçjiem pârdoðanas darîjumiem tiks atzîmçti kâ mûsu bçrnu mâjas. Jâuzsver, ka uzòçmums ir gatavs atbalstît daþâdas vçrtîgas un lielas akcijas. Tâ îpaðnieks ir vairâkkârt publicçjis mûsu produktus izsolçm, un tad izsoles objekts bija pat rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs punktus, kas paðlaik ir maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt datoru biznesu, kurâ kolekcijas bûtu citâdas nekâ stacionârajos veikalos.Jûsu apìçrbu uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Tai ir maz rûpnîcu visos reìionos. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ ziòâ galvenokârt daudzi no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineru darbiniekiem. Katru reizi, ðis vârds padara kolekcijas atbilstoði augstajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir ïoti liela atzinîba, ka daudz kas pirms veikala uzsâkðanas, gatavs no individuâla rîta, veido garas rindas. Ðîs kolekcijas tiek izsniegtas tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma augïi jau daudzus gadus ir ïoti populâri patçrçtâju vidû gan gala, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepârdod, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko tâ ir saòçmusi, un kas apstiprina, ka materiâli ir vislabâkâs kvalitâtes.

Vivese Senso Duo Oil

Skatiet savu veikalu: Varðavas vienreizçjos apìçrbus