Modernie organizatoriskie risinajumi

Citu materiâlu transportçðana ðajâ jomâ liek ieviest mûsdienîgas metodes. Vibrçjoðie padevçji ir ïoti komunikatîvi un izmanto daþâdâs nozarçs.

Ðie çdieni nodroðina neapstrâdâtu, vienkrâsainu un vecu izejvielu transportçðanu, nevis pârâk garus attâlumus. Tomçr to dizains ir vairâku padevçju kombinâcija sçrijas kombinâcijâ, un ðâdas pieejas nodroðina garâkus transporta marðrutus.Raþotâja piedâvâjumâ ir trîs veidu konveijeri, proti: íçdes, jostas, rullîðu un vibrâcijas konveijeri.

Pçc tam vibrçjoðajam konveijerim ir aprîkojums, kurâ izejmateriâls tiek pârvietots, pateicoties tâs inercijai. Lieta, ko viòi tic kustîbas asimetrijas izmantoðanai, lçnas vilkmes temps un spçcîgâ atgrieðanâs, padara materiâlo maiòu. Transportçðana, ko veic ar ðâdâm ierîcçm, ir iespçjama vibratoru izmantoðanas dçï, kas ir citas vibrâcijas frekvences. Ðo iestâþu struktûras ir pielâgotas cilvçka prasîbâm, un tâs var bût sânu, augðçjâs vai apakðçjâs. Novatorisku risinâjumu izmantoðana arî ïaus bûvçt apturçtas un atbalstâmas çkas.

Vibrçjoðie konveijeri ir atðíirîgi un tiem ir elektroenerìijas padeves metode. Raþotâju piedâvâtâ iekârta darbojas elektriski vai pneimatiski. Abi ðie risinâjumi atðíiras ar zemu enerìijas patçriòu gan tad, kad, gan ar gaisu, vienlaikus samazinot trokðòa lîmeni.

Vibrçjoðie padevçji tiek izmantoti arî attiecîbâs, kur ir nepiecieðama sâkotnçjâ materiâla noðíirðana, dzesçðana vai sildîðana, hidratâcija vai dehidratâcija. Plaðais pielietojums padara ðo iestâþu raþotâjus pielâgot savus produktus klienta personiskajâm vajadzîbâm. Tad tiek kondicionçts izejvielu veids, kas tiks transportçts, jauda un apstâkïi, kâdos tie tiks izmantoti.