Mikroskops lai izpctitu dzivu asins pilienu

Mikroskopa nosaukums tika izveidots, apvienojot vârdus no senâs grieíu valodas par vietu "mazs" un "meklç", "skatoties". Mikroskops paredz mazu objektu novçroðanu, kas bieþi ir neredzami neapbruòotu aci. Çdiens tiek plaði izmantots medicînâ, zinâtnç, kâ arî nozarç daudzâs citâs lietâs. Vçstures virsmâ tika izgudroti daþâdi mikroskopu veidi.

http://lv.healthymode.eu/drivelan-ultra-labakas-un-visefektivakas-erekcijas-tabletes/Drivelan Ultra. Labākās un visefektīvākās erekcijas tabletes

Pirmais no tiem bûtu optiskâ ierîce, kas izmantoja tikai dienasgaismu, lai apgaismotu pârbaudîtos objektus. Ðie instrumenti nav ieguvuði lielu popularitâti, jo iespçjamais palielinâjums bija pilnîgi desmitkârtîgs. Septiòpadsmitajâ gadsimtâ bija mikroskopisko pçtîjumu revolûcija. Antonie van Leeuwenhoek bûtu labi, lai uzlabotu mikroskopu un pçc tam uzlabotu raþoðanu plaðâ mçrogâ. Kâ pirmais cilvçks zem mikroskopa viòð novçroja cita veida ðûnas. Pateicoties viòam, pasaulç ir bijis milzîgs sasniegums bioloìiskajâ pçtniecîbâ. Zinâtnieki varçja novçrot mikroorganismus, atrodot pilnîgi jaunas idejas par faunas un floras pasauli. Mikroskopa izgudrojums un popularizçðana ïâva tâlâk attîstît zâles. Ir izgudroti daudzi medikamenti un vakcînas. Astoòpadsmitajâ gadsimtâ mikroskopâ tika novçrotas tuberkulozes baktçrijas, kas vçlâk palîdzçja izstrâdât vakcînu pret ðo slimîbu. Mikroskops izraisîja citas lietas: mikrobioloìiju un citoloìiju. Mikroskopâ vispirms tika novçrotas hromosomas un pierâdîts, ka tâs ir gçnu nesçji. Vçl viena lieta, kas sâka strâdât no pçdçjâ termina: ìençtika. Gçnu atklâðana un viedoklis ïauj ìençtiskajâm slimîbâm jaunajâ pasaulç. Neatstâsim juridisku aspektu - pateicoties ìençtikai, iespçjama noziedznieku identificçðana un paternitâtes noteikðana. Mikroskops ir palîdzçjis un rûpçjies: pateicoties tam tiek sagatavoti jauni metâlu sakausçjumi, kas ir zemes un zinâtnes spçks. 20. gadsimtâ tika izgudrots elektronu mikroskops. Nâkamajâ ierîces tipâ, izmantojot elektronus, tika novçrota mazâkâ no ðûnu struktûrâm. Kopumâ, ðodienas mikroskopâ var redzçt nelielas dabiskâs pasaules daïiòas. Pateicoties ðim izgudrojumam, bija iespçjams augt zinâtnes, rûpniecîbas un medicînas telpâ.