Mikroskops 4 bilder 1 wort

Mikroskops ir visai vienkârðs un pilnîbâ izmantojams rîks. Metâla vai plastmasas korpusâ, kuram ir pamatne un galds, tas tika pieðíirts veselos attâlumos: objektîvs, okulârs, spogulis un diafragma.

https://neoproduct.eu/lv/chocolate-slim-unikals-novajesanas-kokteilis-ar-labakas-sokolades-garsu/Chocolate slim Unikāls novājēšanas kokteilis ar labākās šokolādes garšu

Okular ir plaði izvçlçto datu lçcu izvçle metâla caurulç, kurai acs skatâs. Objektîvs ir pareizi izvçlçtu lçcu kopums, kas ievietots metâla caurulç, tikai daþas mazâkâs, kuras mikroskopâ "izskatâs". Mikroskopiskais preparâts ir bioloìiska materiâla gabals, kas ievietots ûdens pilienâ taisnstûra tâ saucamajâ stikla slaidu un pârklâts ar plânu vâka ziedlapu. Ðâdi sagatavots mikroskopa preparâts tiek projicçts uz galda, òemot vçrâ mikroskopa objektîvo skatu. Caur caurumu, kas atrodas galda centrâlajâ daïâ, gaisma nokrît uz preparâta pamatnes, kas atrodas virzienâ pa pârvietojamu spoguli, kas novietota zem galda. Pareizi uzstâdîts spogulis vada savâkto saules gaismu vai mâkslîgo - ja mikroskops ir aprîkots ar elektrisko apgaismojumu - mikroskopiskai sagatavoðanai. Attâlums starp spoguli un mikroskopu uzskata uzdevumu regulçt gaismas daudzumu, kas nokrît uz centru un novçrotâju ieiet acî. Paceïot un nolaiþot galdu kopâ ar preparâtu, tiek segts preparâta redzes asums. Optiskajâ mikroskopâ apskatâmâ objekta kopçjais palielinâjums tiek reizinâts ar okulâra palielinâjumu un objektîva palielinâjumu. Ar elektronu mikroskopu izceïas pavisam jauna forma un lîdz ar to arî tâlejoðs siluets un atbalsts. Ðeit novçroðanas princips ir lîdzîgs tikai tam, ka gaismas cilvçks ðajâ mikroskopâ veic pienâcîgi kalibrçtu elektronu staru kûli. Preparâta sagatavoðana notiek arî ïoti sareþìîtâ veidâ. Pirmkârt, bioloìiskais materiâls ir samontçts lîdzîgâ sveíâ. Pçc sveíu koncentrâcijas ðo izvçli ierobeþo îpaðs mikrotona nazis uz daudzâm plânâm sekcijâm, kas nokrituðas mikroskopa lçcas skatîjumâ. Elektronu mikroskops ïauj sasniegt ievçrojami garus palielinâjumus, kas nav pieejami optiskajos mikroskopos.