Maza uzocmuma gramatvedibas programma

Polijâ ir daudz noteikumu attiecîbâ uz ekonomiskâs kampaòas darbîbas principiem. Daþi no tiem attiecas uz elektroniskâm ierîcçm, kas reìistrç pârdoðanas. Mçs varam izvçlçties sev, kuras finanðu ierîces jûsu uzòçmumam bûs visprecîzâkâs. Tirgû ir ïoti daudz lielisku kases modeïu un iesâcçju uzòçmçji bieþi nezina, ko izvçlçties. Krakovas fiskâlâs ierîces ir arî pilnvarots izplatîtâjs, kâ arî apkalpotâjs, kas atvieglos vispiemçrotâko konkrçtâ lauka kases aparâta izvçli. Tomçr, pirmkârt, pârliecinieties, ka mums ir fiskâlâ & nbsp; ir, jo daþi nodokïu maksâtâji ir atbrîvoti no pçdçjâ pienâkuma.

2014. gada 4. novembrî Finanðu ministrija izdeva jaunu regulu par atbrîvojumiem no pienâkuma reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtus. Paredzams, ka tas darbosies 2015. – 2016. Gadâ, bet diemþçl pirmie nodokïu maksâtâji, kas piedâvâja pakalpojumus ârçjo personu un vienreizçju lauksaimnieku darbam, iepriekð tika izslçgti no ierakstîðanas ierîèu izmantoðanas. Tas ir, lai likvidçtu cenu samazinâjuma gadîjumus, jo pârdevçjam nebija pienâkuma izrakstît rçíinus, tâpçc tas tika izdots tikai pçc pircçja pieprasîjuma, darîjumu gadîjumi bez pçdâm ierakstos bija parastie. Pienâkums izsniegt èekus par katru pârdoðanu ievçrojami kavçs ðo praksi, tâdçjâdi ierobeþojot pelçko zonu.

Jinx Repellent Magic Formula

Kas ir arî kases aparâts? Ir viegli atzîmçt, ka tas ir elektroniskais trauks, lai reìistrçtu pârdoðanu, kâ arî PVN un apgrozîjuma nodokïa lielums. Pçc darîjuma pabeigðanas, neatkarîgi no tâ, vai tas ir, piemçram, preces pârdoðana vai riteòa nomaiòa automaðînâ, pârdevçjam vai pakalpojumu sniedzçjam ir jâizsniedz kvîts pircçjam, kura kopija ir ierîces apziòâ. Pârdoðanas dienas ietekme rada tâ saucamo fiskâlais ziòojums, lai konsolidçtu visus ieòçmumus. Mâjas reìionâ izmantotie kases aparâti ir tâ sauktâ OTP fiskâlâ atmiòa (vienreizçja programmçðana un unikâls numurs.Jûs varat uzzinât par divu veidu rîkiem, ko izmanto pârdoðanas ierakstîðanai. Tie pârstâv paðreizçjâs fiskâlâs summas un fiskâlos printerus.Kases aparâti ir patstâvîgi strâdâjoði çdieni, un preèu un pakalpojumu (PLU bâze atrodas aiz ðîs iestâdes.Tâ vietâ printerim jâbût savienotam ar datoru, kas aprîkots ar lîdzîgu pârdoðanas programmu.Ir arî sistçmas kazino, kas var izveidot paði vai iekïût pârdoðanas sistçmas kârtîbâ.