Matiem viioojas uz ieroeiem

Mana mâsa seviðíi patîk spçlçt ar matiem, jûs varat to izdarît un apmatot matus. Tas ir tik absorbçts, ka vçlas, lai viss izskatîtos perfekti, vienu pîti var uzlabot piecas reizes, katru reizi slîdot matu aksesuârus uz tiem vai piespieþot tos. Viòai patîk skolas spçles un organizçðana. Viòas nesen radît⠄Riddles Princess” izveide ir arî jautri, un es vçlçtos, lai bûtu ideâla frizûra un kleita. Sâkumâ mana mâte sajauca viòas mazâs bizîtes ar tiem ievietotâm lentçm. Pçc brîþa ðî skaista meitene teica nç, nç un atkal ne. Tas bûs patîkamâks, lai bûtu pârvaldîtajos matos ... tas sâkâs. Pusstunda filmçðanas, arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs lieliski kâ svarîga princese. Un kâ viòa ir aristokrâti, viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Neuztraucieties, ka kopð komponçðanas sâkuma ir pagâjuðas gandrîz divas stundas. Pçkðòi ... viòa pilnîbâ izmainîja koncepciju, un viòas stilâ tâ gandrîz neko nedarîja kâ "nieeee, man nepatîk, jo es neatceros princesi, kas ir viòas pakïautîbâ". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, sakrautus matus piepildîtas kokas priekðâ. Par laimi, protams, kâ jau iepriekð teica, mçs patlaban brîvi plânojam matus, tâpçc tas viss bija îpaði labi. Viòas mâte, no vienas puses, no papildu puses arî daþu mirkïu laikâ bija slîpi.