Mainot bcrna izskatu

Lîdztekus tuvâkajam pavasarim daudzas sievietes piemin izmaiòas, kas galvenokârt ietekmç izskatu. Pat nelielâm izmaiòâm ir labs spiediens uz mûsu attieksmi un paðcieòu, tâpçc ir vçrts izlemt. Metamorfoze var strâdât ar matu krâsu, asu griezumu vai ïoti populâru matu pagarinâjumu. Dabîgie mati, jo tie ne vienmçr izskatâs perfekti. Nepietiekama aprûpe, bieþas kosmçtiskâs procedûras vai krâsoðana padara to par retu, blâvu, sausu un trauslu.

Dabîgais matu augums ir ilgstoðs process, bet mçs varam rezervçt garu, spçcîgu un milzîgu matu iedarbîbu tikai daþu stundu laikâ, pateicoties vienam no to paplaðinâjumiem. Mçs varam, cita starpâ, atðíirt keratîna un mikro krekinga paplaðinâjumus. Kâdas ir atðíirîbas starp abiem ârstçðanas veidiem? Matu pieaudzçðana, izmantojot keratîna metodi, sastâv no kausçðanas pavedieniem, kas pabeigti ar keratîna svariem ar dabîgiem matiem. Turklât mizas keratîns tiek izmantots, lai dzîvotu pat trauslos, sausos vai bojâtos matos, jo tam ir reìeneratîvas îpaðîbas. Tomçr matu auklu piestiprinâðana ar mikroringi recepti tiek veikta ar nelieliem metâla gredzeniem. Abas metodes ir ïoti labas, un tâs ir veltîtas sievietçm, kas vçlçjâs pçc daþâm stundâm sasniegt skaistu, modernu un pilnîgi jaunu frizûru.

Matu kopðanas kurss ir iemesls profesionâlai ârstçðanai. Tos var izmantot frizieri, kâ arî kosmçtikas mâkslinieki, kas ir atkarîgi no pakalpojumu piedâvâjuma paplaðinâðanas vai cilvçkiem, kuri apvieno iepriekð minçto darbu ar citu profesionâlu darbu. Papildus praktiskajai daïai ir jâapsprieþ jautâjumi, kas runâ par labi sagatavotiem padomiem par mikroringi un keratînu, matu struktûru, dabisko matu plânu un veidu, citâm matu pagarinâðanas un sabiezçðanas metodçm, kâ arî norâdçm un kontrindikâcijâm apspriestajâm ârstçm.Turklât teorçtiskâ daïa bagâtinâs mûs ar nepiecieðamo kompetenci un palîdzîbu no labi sagatavotas mâkslas un klienta vietas, detalizçtiem rakstiem un piederumiem matu kopðanai, visas procedûras norisi un labu aprûpçto matu kopðanu un to piegâdi.