Loreal tirgotajs

Tirgotâjam ir lieliska dzîve. Ne viss izskatâs savâdâk nekâ tuvâk. Komerciâlâ lieta ir neparedzama. Tâpat kâ stâstîjums. Jums jâatceras daudzi fakti un jautâjumi. Bez iepriekðçjas radîðanas nekas nav vajadzîgs par rezultâtiem. Pârdoðana sâksies bez iepriekðçjas analîzes. Ja jûs nesatiksimies ar saviem darbuzòçmçjiem, jûs neko nevarçsiet ritinât. Ja izlaist bûtiskos rituâlus, jûs nesaòemsiet sanâksmes. Bez sanâksmçm pârdoðanas iespçjas nebûs iespçjams pabeigt.

Kalendârs uzpûst no piezîmçm, un viss ir jâanalizç manuâli. Uzòçmuma sistçma nav tik nobriedusi, lai veiktu ðâdu sulîgu un ilgu analîzi.Es meklçju no konkrçta interneta posma, îstenojot programmu, kas ïaus veikt visaptveroðu analîzi, pârdoðanu un klientus. Tas ïaus jums apvienot informâciju no pârdoðanas nodaïas, starp tâs dokumentâciju, ar visu klientu diapazonu. Tas ïautu mums, protams, iepazît vajadzîbas, ko atbalsta stabils izlûkdati. Tad ir vieglâk veidot piedâvâjuma priekðlikumus. Analîtiskâ CRM ir programma, kas sistematizçs mâcîðanos par jûsu klientiem un pielâgos piedâvâjumu atbilstoði viòu vajadzîbâm. Ideâlâ gadîjumâ viòð strâdâ pie atlikuðâs idejas, kuras izklâsts ir ievietots pçdçjâ valdç. Turklât nosaukumâ es gribçtu organizçt zvanu centru. Jaunâ vienîba palîdzçtu organizçt sâkotnçjo pârbaudi potenciâlo pircçju vidû.Programma arî palîdzçtu ziòot valdei. Mans prezidents ir prasîga vienîba. Daudzlîmeòu un daudzlîmeòu paziòojumi palîdzçtu apmierinât ðîs domas prasmi un ierobeþot lçmumu pieòemðanas laiku. Augsto tehnoloìiju crm, kas ir sava veida komandu centrs. Sniedziet piekïuvi filtrçtai informâcijai vadîbai un visai daudziem atbilstoðiem darbiniekiem. Uzticama statistika sniegs visu klientu profilu salîdzinâjumu, ïaus tos grupçt, kas nodroðinâs informâcijas bâzes segmentâciju un turpmâku apstrâdi. Typa statusa pârvaldîba ir nopietna problçma, domâjot par reklâmas kampaòâm, kas cieð no jaunu klientu sasniegðanas, bet arî atgûto zaudçto.Stingrâ krustâ pastâv spçks, ko var dominçt jebkura uzòçmuma aizskarðana.