Liguma statusu

Mrp sistçma, ko sauc par Materiâlu prasîbu plânoðanu, dod jums iespçju bût materiâlâm vajadzîbâm. Iespçjams, ka tâ bûs pieredze, pamatojoties uz datiem par produktu struktûru, un papildus, pamatojoties uz zinâðanâm par uzglabâðanas lîmeòiem, to pasûtîjumu statusu, kas atrodas tirgû vai joprojâm balstâs uz raþoðanas plânu.

Pateicoties ðâdai sistçmai, jûs varat viegli, bet arî efektîvi kontrolçt gan raþoðanas veidu, gan raþoðanas laiku un laiku. Tajâ paðâ laikâ tâ nodroðina spçju efektîvi kontrolçt krâjumus un to labo papildinâðanu. Mrp sistçma ïauj novçrst laikietilpîgus aprçíinus. Pirmkârt, mpp sistçma ir lîdzîga pasûtîjumu lieluma noteikðanai. Turklât tas dod jums iespçju noteikt piegâdes datumus. Tajâ paðâ laikâ tas ïauj noteikt partijas raþoðanas apjomus. Tas notiek pçc pareizâ brîþa, lai sâktu raþoðanu. Tas arî dod iespçju noteikt krâjumu lielumu.Informçjot par Materiâlu prasîbu plânoðanas sistçmas piemçroðanu, var apgalvot, ka tâ palielina likviditâti materiâlu krâjumiem. Tas arî ïauj samazinât pasûtîjuma izpildes laiku. Tas samazina to pasûtîjumu skaitu, kas nav izveidoti preèu vai detaïu trûkuma dçï. Turklât tas samazinâs to darbinieku skaitu, kuri vçlas izmantot materiâlus.Apspriestâ sistçma var tikt viegli saukta par procesu kopumu, kura galvenâ darbîba ir, pirmkârt, materiâlu, sastâvdaïu vai produktu pieprasîjuma noteikðana. Ðî sistçma ïaus ievçrojami samazinât raþoðanas izmaksas, kas nepiecieðamas raþoðanas organizâcijai.Materiâlu prasîbu plânoðanas galvenie mçríi ir ierobeþot krâjumus, precîzi noteikt piegâdes laikus un precîzi noteikt raþoðanas izmaksas. Turklât sistçma sûdzas par plânu efektîvâk izmantot uzòçmuma rîcîbâ esoðo infrastruktûru - raþoðanas iespçjas vai noliktavas.