Lietus apicrbu rathotajs

PsoriFixPsoriFix - Iztukðojiet sevi no neskaidrîbas un diskomforta psoriâzes dçï!

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir uzbûvçjuði, lai pârvietotos. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika attîrîta ðaurâkajâ vietâ, un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Tie tika izgatavoti tikai no oriìinâliem un vâjiem audumiem ar spçcîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Viòi ar prieku piedzîvoja arî meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar puðíçm un izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbiem dizaineri dâmâm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar daudziem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes bija ïoti skaista kâzu kleita, kas tika izgatavota tieði ðî iemesla dçï. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi tika izsolîti. Ienâkumi, kas saòemti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks pârskaitîti uz savu bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un labdarîbas darbîbas. Viòas darba devçjs ir atkârtoti saglabâjis mûsu produktus izsolçm, un, kad darîjuma punkts bija pat zlota apmeklçjums no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka vismodernâkâ kolekcija nonâks veikalos jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols plâno izveidot tieðsaistes veikalu, kur bûtu labas kolekcijas, izòemot stacionâros uzòçmumus.Ìimenes apìçrbu uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Jebkurâ pasaulç ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pagâtnç, galvenokârt, daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Katru reizi, kad tas notiek, tas piedâvâ vilcienu kolekcijas saskaòâ ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik labvçlîgas, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kuri ir gatavi ierasties no rîta agri no rîta. Ðîs kolekcijas rodas no ðîs dienas.Ðî uzòçmuma produkti daudzus gadus bauda lielu popularitâti klientu vidû, arî aizmugurç, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nespçj pieminçt daudzâs saòemtâs priekðrocîbas un apstiprina, ka sekas ir visaugstâkâs.

Skatît savu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs