Lietotas cdinadanas iekartas bydgoszcz

Ðodienas dienâ nevar iedomâties, ka otrajâ gastronomijas telpu tipâ, kur daudzas sievietes ritina, daudzi gaïa, siers vai dârzeòi tika sagriezti ar nazi. Virtuvç ir nepiecieðams griezçjs. Tâ ir taisnîba, ka tâ nav lçtâkais çdinâðanas aprîkojums, tikai ïoti efektîvs un tâdçï ir vçrts ieguldît tajâ.

Slîpmaðînu izmanto, lai samazinâtu jebkâda veida pârtiku. To var sagriezt mîkstos tomâtos, daþâdu cietîbas sieru, kâ arî aukstos gabalus, sâkot no mîksta lîdz pârliecîbai. Tâ daudzfunkcionalitâte padara to par obligâtu gastronomisku ierîci restorânos, viesnîcâs, bâros, skolâs un slimnîcu çdnîcâs. Kâ arî gastronomijas telpas, kas laiku pa laikam nodroðina kulinârijas pakalpojumus. Bûtu arî vçrts aizstâvçt çdinâðanas uzòçmumus, veikalus, stendus ar porciju gaïu, sieru un gaïu. Griezçjs var un iet mâjsaimniecîbas iekârtu noliktavâ. Tas ir ïoti piemçrots aprîkojums, jo tuvâkajâ posmâ ir liels daudzums griezuma formu. Tas, kas cilvçkiem atvieglo darbu, aizsargâ savu auru un vçlmi, ko viòð izmantojis, sagrieþot ar rokâm. Veikalu piedâvâjumos ir arî specializçti griezçji paðam izstrâdâjumam, piemçram, sieram. Jebkurâ gadîjumâ slîpmaðînas apkalpoðana ir bezsamaòâ un ïoti droða. Gaïas griezçjam ir baroðanas galds, kas ir izvçlçts çdienu sagatavoðanai. Grieðana tiek veikta gravitâcijas ceïâ vai bez preses preses. Grieðanas laikâ baroðanas tabula jâpârvieto, turot uz galda piestiprinâtu rokturi. Lai panâktu produkta pârpalikumu grieðanu, izmantojiet spiediena plâksni, kas ir piestiprinâta pie tapas zem padeves tabulas. Ðâda padome ïaus materiâlu sagriezt valstî, tâpçc nebûs atkritumu. Griezçjs atbilst visâm sanitârajâm prasîbâm. Piemçrs ir tâds, kâ tad dzîvot, ka kopçjâs maðînas virsmas, kas nodarbojas ar attiecîbâm ar sagrieztu pârtiku, ir izgatavotas no nerûsçjoðâm tçmâm. Mîïâkâ tçma ir nazis, un ir svarîgi, lai tâ bûtu asa. Aprakstîtajâ slîpmaðînâ virs naþa malas piestiprinâts stikls ïauj asu asinât. Grieðanas nazi vada motors ar târpu pârnesumu. Pçc katras lietoðanas griezçjs var âtri notîrît, jo atseviðíu funkciju demontâþa ir tikai populâra, tai nav nepiecieðami nekâdi rîki.