Krakovas apicrbu rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ tika izgatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir izveidojuði sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija visdabiskâkais, un viss pagâjis bez ðíçrðïiem. Vidû mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To mâksla balstâs uz pilnîgi godîgiem un vieglajiem audumiem ar augstas, krâsainas krâsas, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus fascinçja gaisîgs, krâsains maxi svârki kolekcijâ, kas radîta tamborçðanai. Viòi cienîja cieòu, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm, kâ arî izðûti bikini. Viegli apìçrbu dizaineri ir piedâvâjuði cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu radîðanas izsole, kas sagatavota pçdçjai iespçjai. Kleita tika dota personai, kas gaidîja, lai paliktu anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ieòçmumi no paðreizçjiem pârdoðanas darîjumiem tiks noteikti kâ ìimenes mâjas. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas praktiskas un funkcionâlas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti piedâvâjuði mûsu izsolçm mûsu produktus, arî kâ pârdoðanas materiâlus, bija pat apmeklçjums kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðodienas rûpnîcâs nonâks maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot datoru veikalu, kurâ bûtu pieejamas citas kolekcijas, nevis stacionârâs kolekcijas.Labi zinâms apìçrbu viedoklis ir viens no labâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ valstî ir diezgan maz rûpnîcu. Nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku jaunajâ, galvenokârt, daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Laiku pa laikam ðis darbs domâ kolekcijas sadarbîbâ ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik veiksmîgas, ka pirms veikala sâkuma tie, kas ir gatavi vienâ rîtâ, tiek vadîti garâs rindâs. Ðîs kolekcijas tiek izsniegtas ðajâ dienâ.Ðîs vçrtîbas beigas daudzus gadus ir saòçmuðas lielu popularitâti saòçmçju vidû, pat pasaulç, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin daudzas saòemtâs priekðrocîbas un to, ko viòi izmanto, ka materiâli ir augstâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Varðavas vienreizçjie apìçrbi