Kases neto vai bruto limits

Katrs uzòçmçjs, kas savâ uzòçmumâ izmanto fiskâlos kases aparâtus, katru dienu cînâs ar jaunâm problçmâm, ko ðie çdieni var radît. Tâpat kâ visas elektroniskâs iekârtas, kases aparâti nav neatkarîgi no defektiem un daþkârt arî sabojâti. Ne katrs uzòçmuma îpaðnieks zina, ka jebkurâ laikâ, kad ieraksts tiek veikts, izmantojot kases aparâtus, tam vajadzçtu bût citai ðâdai ierîcei - tikai ðî svarîgâ neveiksme.

Rezerves kases aparâta elsab trûkums, tâlâk pârdodot preces vai pakalpojumus, var radît nodokïu iestâdes uzliktus sodus, jo tas novçrsîs, ka pârdoðanas saraksts tiek bojâts, kad galvenâ ierîce sabojâjas. Kases aparâtâ glabâtajos dokumentos jâiekïauj fiskâlâs kases servisa grâmata. Dokuments ietver ne tikai ierîces remontu, bet arî padomus par kases aparâta fiskalizçðanu vai domu apmaiòu. Pakalpojuma mâkslâ vçlaties ievadît virs unikâlâ numura, ko pieðíîrusi nodokïu iestâde, uzòçmuma nosaukums un to telpu adrese, kurâs ðî summa tiek izmantota. Visi ðie dati ir nepiecieðami, lai gûtu panâkumus nodokïu iestâdç. Jebkuras izmaiòas naudas lîdzekïu apziòâ un tâs maiòa nonâk speciâlistu dienesta uzdevumos, ar kuriem visiem uzòçmçjiem, kas izmanto kases aparâtus, jâparaksta parakstîts lîgums. Kas ir vairâk - jums jâinformç nodokïu birojs par visâm izmaiòâm kases pakalpojumâ. Pârdoðana fiskâlajâs summâs bûtu jâveic nepârtrauktâs tehnoloìijâs, un, sekmîgi aizpildot kases atmiòu, jums ir nepiecieðams apmainîties ar viedokli par citu, vienlaikus lasot atmiòu. Kases aparâta atmiòas nolasîðana, visticamâk, bûs - lîdzîgi kâ notiek izmaiòas, bet tikai pilnvarota iestâde. Turklât darbîba ir jâveic nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. No kases atmiòas atmiòas tiek sagatavots atbilstoðs protokols, no kura viens eksemplârs nonâk nodokïu iestâdç un otrs uzòçmçjam. Viòam jâsaglabâ ðis ziòojums kopâ ar citiem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - viòa kïûda var novest pie tâ, ka birojs uzliek sodu.