Kases dzive

Katrs uzòçmçjs, kas savâ uzòçmumâ izmanto fiskâlos kases aparâtus, katru dienu cînâs ar jaunâm problçmâm, kuras ierîces var radît. Tâpat kâ jebkura datortehnika, kases aparâti nav neatkarîgi no lçmumiem un daþkârt arî sabojâjas. Uzòçmuma îpaðnieks nezina, ka jebkurâ laikâ, kad tiek veikts ieraksts, izmantojot kases aparâtu, viòam jâatceras jauna ierîce - tagad ðîs atslçgas kïûme.

Rezerves kases trûkums elzab raþojumiem vai pakalpojumu tâlâkai pârdoðanai var izraisît nodokïu biroja sodu uzlikðanu, jo tas novçrsîs pârdoðanas ierakstus galvenâs ierîces darbîbas laikâ. Kases aparâtâ glabâtajos dokumentos jâiekïauj kases servisa buklets. Ðajâ sakarâ ne tikai visi ierîces remontdarbi tiek ievadîti, bet ir arî padomi par kases aparâta nodokïu uzlikðanu vai tâs atmiòas apmaiòu. Pakalpojumu grâmatâ jâievada gan unikâlais numurs, ko nodokïu birojs ir saòçmis kasç, gan uzòçmuma nosaukums, gan to telpu adrese, kurâs tiek izmantots kases aparâts. Visi ðie ziòojumi ir derîgi, veicot nodokïu pârbaudes. Visi jaunumi informâcijâ par naudas lîdzekïiem, kamçr tâ mainâs, ir blakus specializçta dienesta uzdevumiem, ar kuriem visiem uzòçmçjiem, kas izmanto kases aparâtus, jâatceras parakstîtais lîgums. Kas ir augsts - jums jâinformç nodokïu administrâcija par jebkurâm izmaiòâm kases pakalpojumâ. Pârdoðanai kasçs jâstrâdâ nepârtrauktâ veidâ, jo, aizpildot kases aparâtu, jums ir nepiecieðams apmainîties ar savu viedokli par pçdçjo, vienlaikus lasot atmiòu. Kases aparâta atmiòas nolasîðana var bût - tâpat kâ tâs remonts, bet tikai pilnvarota iestâde. Turklât ðis postenis ir jâizpilda, piedaloties nodokïu biroja darbiniekam. Izlasot fiskâlo kases aparâtu, tiek izveidots atbilstoðs protokols, kura kopiju nosûta nodokïu iestâdei un jaunajam uzòçmçjam. Tai ir jâglabâ ðis protokols kopâ ar papildu dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - tâ prombûtne var radît biroja sodu.