Kases bravo lietodanas instrukcija

Ar kases aparâtu mçs varam tikties ar fiziskâm personâm, kas ir atbildîgas par produktu vai pakalpojumu, un peïòa no ðâda apgrozîjuma pârsniedz Finanðu ministrijas noteikto limitu.

Kâpçc arî kâ kases aparâts?Kasieris ir paðreizçjais çdiens, kuram tiek pârdotas preces vai pakalpojumi. Rezultâtâ produkta vai pakalpojuma izpratne var saòemt precîzu sarakstu ar to, ko viòi sniedza. Tajâ uzskaitîta precîza katra darba cena un visa summa. Pârdoðanas apliecinâjums nav pârsteidzoðs kâ kvîts. Pateicoties viòam, mçs zinâm, kâdi ir, cik daudz viòi deva, un, iespçjams, arî ðis skaitlis nav pârâk liels vai pârâk mazs. Var gadîties, ka klients neapzinâti iegûs bojâtâs preces. Tad kvîts vienlaicîgi ir ðâda raksta sadarbîba nâkotnç, t.i., naudas cena, kas bûs ekvivalents klienta samaksâtajai summai. Tomçr kases aparâts ir ne tikai drukâðanas kvîts. Otrâ no tâs vçrtîbâm ir pârdoðanas pârdoðana. Pçc katras pârdoðanas, piedâvâtâja pienâkums ir izveidot ikdienas pârdoðanas pârskatu. Pateicoties viòam, daþi pierakstîs, kâdi materiâli ir pârdoti, cik apmaksâti par tiem un cik daudz no tiem tika aprçíinâts PVN.

ERC kases aparâtsIr oriìinâli kases aparâtu veidi. Mçs varam atðíirt ERC kases aparâtu vai elektronisko kases aparâtu kâ pierâdîjumu. Ir tâdas paðas naudas, kâdas ir programmas, kuras raþotâjs ir augðupielâdçjis. Tos nevar aizstât. Un ir diezgan maza jauda, ko nosaka pçc daþiem gadiem. Tad ðâda kases îpaðniekam ir divas iespçjas: viòð var aizstât finanðu moduli ar citu vai pilnîbâ izmainît visu kases aparâtu. Pçdçjâ biïeðu kasç ietilpst, piemçram, mobilie kazino, savrupi kases aparâti vai sistçmas kases aparâti.

Fiskâlie terminâïiCita veida kases aparâts ir POS kases aparâts vai elektroniskais pârdoðanas punkts. Tos nosaka arî datoru kases aparâti. Tie tiek apkopoti galvenokârt no datora, fiskâlâ printera, tastatûras un monitora. Kases aparâti ir arî universâli, kas nozîmç, ka ir svarîgi arî pievienot, piemçram, fiskâlos terminâïus, svîtrkodu skenerus vai elektriskos svarus. POS kases aparâtus var brîvi konfigurçt vai paplaðinât atkarîbâ no jûsu vajadzîbâm vai uzòçmuma attîstîbas.