Kases aparats

Jaunatnes kases aparâts ir nepiecieðams cilvçkiem, kas runâ neatkarîgâ uzòçmçjdarbîbâ, un viòu ienâkumi pârsniedz Finanðu ministrijas pasûtîto vçrtîbu.

Jo dienas ritmâ jebkuram produktam, ko klients iegâdâjies jâizsniedz kvîts, kurâ cilvçks ir iemesls sûdzîbai, un attiecîbâ uz personu, kas izraisa ekonomisko aktivitâti, ir stûrakmens lûgt veidu ieòçmumiem.

Lai to panâktu, ir ieteicams katru mçnesi un mçnesi izdrukât fiskâlos pârskatus. Ziòot Fiskâlâ (vai dienas vai mçneða, ir pierâdîjums, ka tiek sûknçts ar kases aparâtu, kas ietver tâdas plaði pazîstams kâ apgrozîjuma un nodokïa likmes pie konkrçtâ brîdî (dienâ vai visu mçnesi, kam noteiktâs nodokïu likmes un pârdoðanas nodokïa atbrîvotas. Ðâ ziòojuma mçríis ir parâdît dienas vai mçneða bruto ienâkumiem, sîki daþâdas PVN likmes.

Kad drukât kases pârskatus?

Kâ tas notika, ir divu veidu fiskâlie pârskati: katru dienu un katru mçnesi. Tâ kâ daþi nosaukumi norâda kases aparâta pârskatus, tie tiek izrakstîti katru dienu un reizi mçnesî tâ beigâs.

Dienas fiskâlais pârskats tiek parâdîts pârdoðanas beigâs noteiktâ dienâ, lîdz ar to lîdz plkst. 24:00. Tas ir arî iespçjams izdrukât vçlâk, un pirms pirmâs pârdoðanas nâkamajâ dienâ. Tomçr tas ir jâizveido ar pçdçjo, kas pçc 24:00 izdrukas bûs citâds datums. Dienas fiskâlais pârskats mums uzrâda summu, par kuru tika pârdotas ðîs zinâmâs dienas sekas.

Nodokïu birojam ir nepiecieðami ikmçneða finanðu pârskati. Mçneða fiskâlie pârskati ir jâizveido mçneða aizmugurç lîdz pusnaktij, pirms nâkamâs dienas pirmâs pârdoðanas, kas ievieð vçl vienu mçnesi. Mçneða pârskats ir dokuments, kas izdots par summu, kas attiecas uz visiem iepriekð izdotajiem ikdienas ziòojumiem. Ðâds pârskats mums parâda faktisko mçneða ietekmes sarakstu. Mçneða pârskats tiek sniegts tikai vienu reizi maijâ.

Ja dienas vai mçneða pârskats tiek veikts pçc pusnakts, tomçr pirms pirmâs pârdoðanas un ziòojums bûs atðíirîgs laiks, tas nav tas, kas bûtu nervozs, jo paðreizçjâ situâcijâ nav vajadzîbas izskaidrot.