Kases aparats ar datoru

Pirmkârt, jâatzîmç, ka kases aparâts un finanðu printeris nav vienâdi. Tad ir ierîces, kas ir ïoti atðíirîgas. Lai gan bieþi vien tie tiek sajaukti viens ar otru, viòiem ir savas pârdoðanas reìistrâcijas sistçmas un tâm ir daþâdas funkcijas.

Bliss HairBliss Hair Lieliska atjaunojoša maska, kas rūpējas par matiem

Kases aparâtiem ir pilnîga pârdoðanas sistçma. Tie satur arî materiâlu bâzi, lai saòemtu palîdzîbu, tâpçc viòi nevçlas bût savienoti ar kâdu citu ierîci. Var teikt, ka tie ir paðpietiekami. Sakarâ ar to, ka tâs aizòem mazâk funkciju, nekâ finanðu printeri ir lçtâki nekâ tie, kas noteikti ir priekðrocîba. Ir zinâms, ka visi skatâs uz priekðu, lai nopelnîtu daudz un kâ tçrçt vismazâk.Fiskâlie printeri ir palielinâti kases aparâti. Papildus spçjai izdrukât fiskâlos ieòçmumus un izmantot pârdoðanas sistçmu, ir arî plaðâkas funkcijas. Piemçram, viòi var uzraudzît to preèu sarakstu, kuras zinâmâ vienîba ir tâs spçjâ. Pateicoties ðai iespçjai, jûs vienmçr zinât, kas konkrçtajâ brîdî var bût pazudis uzòçmçjdarbîbâ un kas bûtu jâiegâdâjas savlaicîgi. Papildus tam, viòu stilam var pievienot jaunas reklâmas. Ne tikai parastais cenu samazinâjums, bet arî lçtâks priekðmetu pârdoðana iepakojumâ, piemçram: Pçrciet divus produktus un treðo - par brîvu. Vçl viena vçrtîba ir tâda, ka tâm ir tieðo PVN rçíinu izdrukâðanas funkcija, ja arî piedâvâjums uzlabot kvîti pirms tâ drukâðanas. Ðâdai iespçjai nav nodokïu kases aparâtu. Tomçr atðíirîbâ no fiskâlajiem kases aparâtiem tie nav paðpietiekami un darbojas pareizi, ir jâbût savienotiem ar ârçjâm tirdzniecîbas sistçmâm, t.i., datoru. Tad ir priekðrocîba, kâ arî priekðrocîba. Tâtad lçmums ir tâds, ka bez datora nebûs cerîbas izdrukât èekus. Tâpçc datora iegâde ir papildu maksa. Tomçr priekðrocîba ir tâ, ka pârdoðanas dati, kas atrodas datorâ, ir precîzâki un vienkârðâki. Fiskâlie printeri tâdçï ir labi kontrolçti vietâs, kur preèu datu bâze ir ïoti sareþìîta. Neskatoties uz lielo priekðrocîbu, ko sniedz nodokïu printera priekðrocîbas salîdzinâjumâ ar kases aparâtu, pirms izvçlaties to iegâdâties, ir vçrts apsvçrt, vai mums ir nepiecieðama ðâda profesionâla iekârta. Sievietçm, kas darbojas mazos veikalos, ðâda plaða darba sistçma nav noderîga, un kases aparâta izmaksas ir delikâtâkas nekâ nodokïu printeris.