Kases aparati un noma

https://ecuproduct.com/lv/varikosette-efektivs-risinajums-venu-venam-un-to-simptomiem/

Katrs no nodokïu maksâtâjiem, kam ir pienâkums reìistrçt produktu pârdoðanu un palîdzîbu, izmantojot kases aparâtu, ir pilnîgi informçts par paðreizçjo situâciju, cik daudz detalizçtu prasîbu, kas attiecas arî uz aptverto ierîèu apkalpoðanu, ir jâveic. Dzçriens ar ðâdâm prasîbâm ir veikt kases aparâta periodisku tehnisko pârbaudi. Kas tad arî nâk, kad tas bûtu jâizpilda? Kâds ir fiskâlais kases aparâts un tehniskais pârskats? Par to skatiet tâlâk.

Saskaòâ ar PVN likumu kases aparâtiem jâveic periodiskas tehniskâs pârbaudes. Pçc ðî datuma ðis posms ir pagarinâts. Ðâda pârskatîðana tiek veikta, izmantojot atbilstoðus pakalpojumus. Lîdz 2008. gada 1. decembrim kases aparâtu tehniskâs pârbaudes bija saistîtas ar gada termiòu. Saskaòâ ar paðlaik piemçrojamo tiesîbu aktu noteikumiem kases aparâtiem obligâti jâpievieno tehniskais pârskats reizi divos gados no fiskalizâcijas vai no pçdçjâs pârskatîðanas. Veiksmîgi, ja nodokïu maksâtâjs neizpilda ðâdu paziòojumu, viòam var piemçrot sankcijas. Tas cita starpâ ietver iespçju uzlikt naudas sodu nodokïu maksâtâjam par nodokïu pârkâpumu, jo kases aparâta nepiemçroðana periodiskai pârskatîðanai tiek uzskatîta par grâmatas nepareizu glabâðanu. Ðâds pamatojums izriet no 61. punkta 3. apakðpunkta k.kð.Notiek notikums, kura rokâs tiek pieminçts ðâdas pârskatîðanas veikðana? Protams, skatoties brîvdienas mûsdienu fakti, tas notiek nodokïu maksâtâjiem, bet ne uz vietni. Kases reìistra îpaðniekam ir jâziòo par ðâdu vajadzîbu attiecîgajâ pârskata datumâ. Kasieru pakalpojums kopâ ar § 31. Regulâ par kases aparâtiem Nr. 4 jâparedz kases obligâtâ tehniskâ pârbaude 5 dienu laikâ no paziòojuma.Nodokïu maksâtâjam ir arî jânorâda, ka obligâtâs kases pârbauþu termiòa neievçroðanas dçï ir nepiecieðams atgriezt pabalstu par pirkumu. Nodokïu maksâtâjiem tiek piemçrotas ðâdas sankcijas, kas trîs gadu laikâ no preèu / pakalpojumu pârdoðanas ieraksta sâkuma nav iesnieguðas kases aparâtu tehniskajai apskatei ar labu servisu.Rezumçjot, ir vçrts atgâdinât, ka lietotâjs ir atbildîgs par pârskata datuma saglabâðanu.